مهندس زهابی

چک لیست الزامات اساسی تجهیزات پزشکی

چک لیست الزامات اساسی تجهیزات پزشکی چیست؟

این سوال عمدتا برای شرکتهای تجهیزات پزشکی بوجود خواهد آمد. که یک سند درون سازمانی میباشد که اداره کل تجهیزات پزشکی داشتن آنرا برای شرکتها الزام می داند.

اما واقعا الزامات اساسی یعنی چه .

طبق استاندارد شرکت ها برای اینکه نشان دهند که محصول تولیدی اشان برای جامعه مطمئن است . باید الزامات اساسی مطمئن بودن آنرا در قالب یک سند به بقیه نشان دهند.

الزامات اساسی شامل طراحی، تولید، تا اسقاط میباشد.

برای دانلود الزامات اساسی تجهیزات پزشکی یا مشاوره، آموزش، تهیه این فایل با ما تماس بگیرید.

تجربه طولانی ما بهترین فایل فنی را در اختیار شما قرار میدهد.

مهندس زهابی 09166970576-09050913818