ارزیابی تامین کنندگان درایزو 13485


نحوه مستند سازی ارزیابی تامین کنندگان در ممیزی ایزو 13485

1.    هدف رويه ایزو 13485

هدف از تدوین این رویه تشریح نحوه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان اقلام مورد نیازشرکت به منظور حصول اطمینان از کارائی آنان در برآورده ساختن خواسته های کیفی از پیش تعیین شده می باشد.

2.    دامنه رويه ایزو 13485

این رویه برای ارزیابی کلیه تامین کنندگان که مواد اولیه یا ساخته شده مورد نیاز را به شرکت ارائه می دهند، معتبر می باشد.

3.    مسئوليت های ایزو 13485

3-1- واحد تدارکات

این واحد مسئولیت های زیر را به عهده دارد:

  • شناسایی، بررسی و مشخص نمودن تامین کنندگانی که سطح کیفیتی مورد درخواست شرکت را می توانند برآورده نمایند( با اخذ نظرات واحد تولید و کنترل کیفیت).

4.    روش انجام كار ایزو 13485

جهت دانلود آموزش یا تهیه مستندات ایزو 13485 با گروه زهابی تماس بگیرید.