Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
مهندس زهابی

استاندارد 13485 چیست

مهندس زهابی

مشاوره ، آموزش ، اخذ ایزو 13485 فارسی

09050913818 و 09166970576

استاندارد 13485 چیست

ایــن اســتاندارد بیــن المللــی الزاماتــی را بــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت مشــخص مــی کنــد کــه مــی توانــد از ســوی یــک ســازمان فعــال در یــک یــا چنــد مرحلــه از چرخــه ی عمــر یــک تجهیــز پزشــکی شــامل طراحــی و تکویــن, تولیــد, انبــارش