الزامات ایزو.

الزامات ایزو ۹۰۰۱ :

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دارای ۵ قسمت مجزا میباشد

۱ سیستم مدیریت کیفیت

 • نیازمندی های مستند سازی.
 • نظامنامه کیفیت.
 • کنترل مستندات.
 • کنترل سوابق.


۲
مسئولیت مدیریت.

 • تعهد مدیریت.
 • تمرکز بر مشتری.
 • خط مشی کیفیت.
 • طرح ریزی مسئولیت، اختیار و ارتباطات بازنگری مدیریت.

۳ مدیریت منابع

 • تامین منابع.
 • منابع انسانی.
 • زیرساخت ها.
 • محیط کاری  .

۴ تحقق محصول

 • طرح ریزی.
 •  تحقق محصول.
 • فرایند های مربوط به مشتری.
 • طراحی و توسعه.
 • خرید.
 • تولید و ارائه خدمات.
 • کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری.


۵
اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

 • رضایت مشتری.
 • ممیزی داخلی.
 • پایش و اندازه گیری فرایند ها.
 • پایش و اندازه گیری محصول.
 • کنترل محصول نا منطبق.
 • تجزیه و تحلیل داده ها.

مطالب مرتبط

شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485.شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485.

مهندس زهابی مشاوره و اخذ ایزو 13485  09166970576 برای دانلود ارزیابی تامین کنندگان مواد و خدمات روی متن کلیک کنید شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485 شفاف سازی مفاهیم در متــن ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، واژگان یــا عباراتــی کــه در زیــر توصیــف شــده انــد ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. هنگامــی

آموزش ایزو 13485.آموزش ایزو 13485.

مهندس زهابی آموزش ایزو 13485 در سریع ترین زمان با قیمت باور نکردنی 0-1-کلیات ایــن اســتاندارد بیــن المللــی الزاماتــی را بــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت مشــخص مــی کنــد کــه مــی توانــد از ســوی یــک ســازمان فعــال در یــک یــا چنــد مرحلــه از چرخــه ی عمــر یــک تجهیــز پزشــکی شــامل طراحــی و

دریافت ایزو 13485.دریافت ایزو 13485.

دانلود ایزو ۱۳۴۸۵ ویرایش ۲۰۱۶ حساسیت اهمیت دریافت ایزو 13485 دستگاه های پزشکی چون از لحاظ مصرف با حساسیت بالایی استفاده می شوند.و همچنین چون با جان انسان ها سروکار دارند. و در شرایطی که دستگاه های پزشکی هنگامی که به صورت نامنطبق آماده می شوند و می توانند وضعیت

ایزو 13485

دانلود دستوالعمل کنترل کیفی در ایزو 13485وتکنیکال فایل تجهیزات پزشکی.دانلود دستوالعمل کنترل کیفی در ایزو 13485وتکنیکال فایل تجهیزات پزشکی.

هدف از تدوين ایزو پزشکی تشريح نحوه انجام پايش و اندازه گيري حين توليد و محصول نهايي به منظور حصول اطمينان از کيفيت محصولات نيمه ساخته ...