الزامات ایزو

الزامات ایزو ۹۰۰۱ :

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دارای ۵ قسمت مجزا میباشد

۱ سیستم مدیریت کیفیت

 • نیازمندی های مستند سازی.
 • نظامنامه کیفیت.
 • کنترل مستندات.
 • کنترل سوابق.


۲
مسئولیت مدیریت.

 • تعهد مدیریت.
 • تمرکز بر مشتری.
 • خط مشی کیفیت.
 • طرح ریزی مسئولیت، اختیار و ارتباطات بازنگری مدیریت.

۳ مدیریت منابع

 • تامین منابع.
 • منابع انسانی.
 • زیرساخت ها.
 • محیط کاری  .

۴ تحقق محصول

 • طرح ریزی.
 •  تحقق محصول.
 • فرایند های مربوط به مشتری.
 • طراحی و توسعه.
 • خرید.
 • تولید و ارائه خدمات.
 • کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری.


۵
اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

 • رضایت مشتری.
 • ممیزی داخلی.
 • پایش و اندازه گیری فرایند ها.
 • پایش و اندازه گیری محصول.
 • کنترل محصول نا منطبق.
 • تجزیه و تحلیل داده ها.