ایزو 13485.

۱- موضوع: مشاوره، آموزش و استقرار استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵,

توضیح: بهترین راه تشریح دامنه این استاندارد مراجعه به بند ۱ آن می باشد که دامنه کاربرد خود را اینگونه توصیف می نماید

هدف و دامنه کاربرد تمامی الزامات این استاندارد بین المللی به صورت ویژه برای سازمان های فراهم کننده تجهیزات پزشکی، صرف نظر از نوع، اندازه و محصول مربوطه می باشد. این استاندارد بین المللی الزاماتی را برای سیستم مدیریت کیفیت مشخص می-کند که می تواند از سوی یک سازمان برای طراحی و توسعه، نصب و خدمات دهی تجهیزات پزشکی و نیز طراحی، توسعه و تامین خدمات مربوطه مورد استفاده قرارگیرد. این استاندارد می تواند از سوی شخص های دوم و سوم شامل موسسات گواهی دهنده، برای ارزیابی توانایی سازمان در برآورده سازی الزامات قانونی و الزامات مشتری، مورد استفاده قرار گیرد. این استاندارد، بیان می کند که الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت در این استاندارد بین المللی به عنوان متمم الزامات فنی برای محصولات می باشند

۲- هدف: توانمندسازی سازمان در خصوص پیاده سازی کامل و اثربخش تمامی الزاماتی که در استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ بیان شده است و متعاقب این فعالیت، سازمان بتواند در ممیزی که از سوی ممیزین شرکت های گواهی دهنده انجام می شود، انطباق عملکرد خود را با این الزامات اثبات نمایند و موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ گردد

۳- مسئولیت: در انجام این فعالیت دو نوع مسئولیت وجود دارد:

الف- مسئولیت طرحریزی:

طراحی مستندات مورد نیاز سازمان به منظور تحقق هدف فوق، در تعهد مشترک سازمان و مشاور می باشد. به این معنی که در مسیر استقرار، طی آموزش ها و ارائه الگوهای مستندات، سازمان می بایست این مستندات را با توجه به عملکرد خود بومی سازی نماید. تغییرات در مستندات می بایست توسط مشاور ارزیابی شده، به گونه ای که این تغییرات مغایرتی با الزامات بیان شده در این استاندارد نداشته باشند. پس از تایید و تصویب نهایی مستندات، آنها به کاربران مجاز در سازمان تحویل داده می شوند. در این قسمت کار طرحریزی به پایان رسیده و کار اجرا آغاز می شود. همانگونه که بیان شد، طرحریزی به صورت کامل در تعهد طرفین می باشد

ب- اجرا:

۱- سازمان می بایست فردی را به عنوان نماینده مدیریت کیفیت به مشاور معرفی نماید. این فرد می بایست یکی از افراد واجد صلاحیت در سازمان باشد.

برای انتخاب این فرد موارد ذیل را توصیه می نماییم:

– از طرف سایر کارکنان سازمان مقبول باشد. – از نظر فنی و مدیریتی صلاحیت و شایستگی مناسب و تایید شده ای را داشته باشد.

– مورد اعتماد مسئولین رده بالای سازمان باشد. – علاقه مند به کارهای فنی و مدیریتی و رشد سیستماتیک سازمان باشد.

– اطمینان داشته باشید که مدتی طولانی مثلاً سه سال در سازمان خواهد ماند.

این فرد می بایست شرح وظایفی که در ذیل تشریح گشته است را داشته باشد:

– اطمینان از ایجاد، اجرا و برقراری همیشگی سیستم طرحریزی شده با استفاده از ممیزی هایی که سازمان انجام می دهد.

– گزارش دهی به مدیریت ارشد سازمان در خصوص عملکرد سیستم و نقایص آن

– اطمینان از اینکه تمامی افراد سازمان نسبت به خواسته های مشتریان اطلاع کافی دارند، با استفاده از نظر سنجی

– ارتباط با طرف های برون سازمانی که ممکن است سیستم سازمان را تحت تاثیر قرار دهد

نظیر حضور در ممیزی های سازمان های بالا دست و پیگیری عدم انطباق های گزارش شده توسط آنان و یا آیین نامه هایی که ممکن است سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیر قرار دهند

۲- مجری تمامی طرحریزی های انجام شده صرفاً کارکنان سازمان می باشند و بدیهی است که مشاور نمی تواند در این خصوص ابراز نظر نماید. ایجاد تعهد در اینکه کارکنان به مستندات احترام گذاشته و طبق روش های طرحریزی شده عمل نمایند در تعهد مدیریت ارشد سازمان می باشد. البته مشاور در ممیزی های خود و نیز در جریان ارتباطات با فرآیندهای مختلف سازمان نقطه نظرات و مشاهدات خود را منعکس می نماید.

توضیح ۱: از آنجایی که قسمت های عمده ای از این استاندارد مربوط به زیرساختارها، اصول ایمنی، کارکنان، تجهیزات و تاسیسات می باشد، لذا بدون رعایت کامل این الزامات، انطباق با این استاندارد ممکن نخواهد شد. لذا در برخی از موارد مدیریت ارشد نمی تواند یا نمی خواهد نسبت به تغییرات بنیادی در این قسمت ها اقدام نماید. توصیه ما در این خصوص آن است که سازمان پیش از آنکه قراردادی را مبنی بر مشاوره و استقرار استاندارد ۱۳۴۸۵ منعقد نماید، ابتدا به وسیله مشاور شرکت مورد ممیزی قرار گیرد تا بتواند به تمامی مشکلات و کاستی هایی که به آن دچار است، پی برده و نسبت به این امر آگاهی یابد که آیا امکان پیاده سازی استاندارد با شرایط کنونی را در سازمان دارد یا خیر تا به این ترتیب با اندیشیدن و اتخاذ تدابیر مناسب در این مسیر با مشکل مواجه نگردد. به عبارتی ممکن است برخی همکاران تصور کنند که تنها ارائه برخی مستندات به صدور گواهینامه منجر می گردد، که چنین نیست. می بایست صلاحیت کارکنان، تجهیزات، زیرساختارها و تاسیسات نیز در تطابق با این استاندارد باشند.

توضیح ۲: از آنجایی که یکی از الزامات اساسی این استاندارد تعیین و ارزیابی و مدیریت ریسک می باشد، لذا می بایست منابع لازم در این خصوص از ابتدای کار معین و در رابطه با تامین آن اقدامات مقتضی صورت گیرد. به عنوان مثال ممکن است برای ارزیابی ریسک یک محصول نیاز به انجام تعداد زیادی آزمایش وجود داشته باشد که ممکن است هزینه آن برای سازمان معقول نباشد. اینگونه موارد می بایست پیش بینی گردد.

۴- تعاریف: در معرفی این خدمت هر جا صحبت از اصطلاحات زیر می گردد، می بایست طبق تشریح بیان شده، تفسیر گردد.

– عناصر استاندارد ۱۳۴۸۵: منظور از این عناصر آخرین ویرایش از مواردی است که سازمان بین المللی استاندارد ISO تحت عنوان “الزامات استاندارد ۱۳۴۸۵” بیان نموده است. به عنوان مثال استاندارد ۱۳۴۸۵ پس از عبور از ویرایش ۱۹۹۶ اکنون به ویرایش۲۰۰۳ رسیده است که این ویرایش مد نظر می باشد.

– چک لیست ممیزی: چک لیستی مشتمل بر سوالاتی است که یک سازمان می بایست به منظور اثبات انطباق عملکرد خود با این استاندارد، رعایت نماید. این چک لیست توسط سازمان های صدور گواهی نامه مورد استفاده قرار می گیرد. توضیح: به منظور موفق شدن در ممیزی نهایی و همچنین به عنوان یک الزام استاندارد، همواره سازمان در برنامه های ممیزی داخلی قرار می گیرد. در واقع سازمان به صورت مکرر و برنامه ریزی شده و نظام مند توسط یک چک لیست ممیزی داخلی تحت ممیزی قرار می گیرد. این چک لیست توسط ممیزین داخلی سازمان ایجاد می گردد و همواره مورد بازنگری قرار می گیرد.

۵- شرح: استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات ایزو ۱۳۴۸۵ را می توان در ۸ مرحله کاری خلاصه نمود:

قدم اول: توجیه سهامداران و ناظرین فنی سازمان نسبت به مراحل استقرار این الزامات و همچنین نقش تعهد مدیریت در مراحل استقرار تا اخذ نتیجه

قدم دوم: برنامه ریزی منابع مورد نیاز برای استقرار الزامات

قدم سوم: برگزاری دوره های آموزش عمومی برای تمامی کارکنان سازمان

قدم چهارم: طرحریزی و نیازسنجی مستندات لازم در استقرار الزامات و نیز کاستی های الزامات فضا و تاسیسات، ایمنی و بهداشت، کارکنان، تجهیزات و ارزیابی ریسک

قدم پنجم: تدوین مستندات نیازسنجی شده

قدم ششم: اجرای مستندات و برنامه های تحقق الزامات

قدم هفتم: ممیزی داخلی افقی و اندازه گیری فرآیندها

قدم هشتم: ممیزی داخلی محصول و درخواست ممیزی از ارگان های واجد صلاحیت

توضیح ۱: از آنجایی که استاندارد ۹۰۰۱، به عنوان مادر همه استانداردها مطرح می باشد، لذا سازمان بهتر است پس از استقرار کامل این استاندارد نسبت به استقرار استاندارد تخصصی خود ، یعنی ایزو ۱۳۴۸۵ اقدام نماید. تجربه نشان می دهد که استقرار کامل و اثربخش ۹۰۰۱ می تواند موجب افزایش اثربخشی، آشنایی تیم مدیریت با استانداردسازی و تسهیل روند استقرار الزامات فنی ۱۳۴۸۵ گردد.

توضیح ۲: تمامی مراحل اجرایی مشروط بر تعهد سازمان نسبت به اجرای جلسات در زمان تعریف شده، حدوداً شش ماه تا یک سال زمان نیاز دارد. علل عمده تاخیر شامل موارد ذیل است: – تغییرات پرسنلی – دوباره کاری ها – عملیات ساختمانی – عدم تعهد پرسنل نسبت به اجرای کامل مستندات – تراکم کاری سازمان – تشکیل نشدن جلسات آموزشی در زمان معین – در اختیار نداشتن زیرساختارهای مناسب

توضیح ۳: پیش بینی قیمت برای استقرار استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ به عوامل زیر بستگی دارد: – تعداد و نوع محصولات و بخش هایی که قرار است در روند کاری قرار گیرد. – تعداد کارکنان سازمان، تعداد و پیچیدگی فرآیندهای تولید، نظیر ایستگاه های کاری، تجهیزات و … – عملکرد قبلی سازمان – متوسط تحصیلات کارکنان – وجود افراد علاقه مند – تعهد مدیریت – مکان سازمان از نظر بعد مسافتی تمامی موارد فوق الذکر در اسکن اولیه توسط مشاور انجام و به طور رسمی در قالب پیش قرارداد، به اطلاع مدیریت ارشد سازمان می رسد.

توضیح ۴: رعایت الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی، به عنوان یک الزام ملی، منطقه ای و قانونی در استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ مورد تاکید قرار گرفته است و می بایست به صورت کامل رعایت گردد. خوشبختانه بسیاری از این الزامات منطبق با عناصر ایزو ۱۳۴۸۵می باشند.

یک سوال اساسی: استقرار ایزو ۱۳۴۸۵ چه محاسنی برای سازمان دارد؟

اخذ گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ از نظر ما محاسن زیر را دارد:

– می توانید سندی معتبر و مستند برای صادرات محصول داشته باشید

– نسبت به تولید خود، کنترل های رسمی و مستندی را ارائه می نمایید که کاملاً محکمه پسند می باشد.

– در جدال کیفیتی با رقبا برنده بلامنازع می باشید. – افتخاری را در حوزه منطقه جغرافیایی خود ایجاد می نمایید که فروش را با سهولت بیشتری میسر می سازد.

– بهره وری خود را بدون شک در حد بالایی ایجاد و حفظ می نمایید.

– و …

مطالب مرتبط

ایزو 13485.ایزو 13485.

مهندس زهابی اخذ ، مشاوره ، آموزش ایزو 13485 کوتاه ترین زمان 09166970576 جهت دانلود پرونده های الکترونیک ایزو 13485 ویرایش 2016 سازمان (E) روی متن کلیک کنید مقدمه : فهرست عناوین مستندات ایزو 13485 مقدمه کلیات 01 توضیح مفاهیم 02 رویکرد فرایندی 03 ارتباط با iso 9001 04 سازگاری

تجزیه و تحلیل داده ها در ایزو 13485.تجزیه و تحلیل داده ها در ایزو 13485.

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید. هدف روش اجرايي ایزو 13485 هدف اين روش اجرايي، تشريح روش اجرايي تحليل داده‌ها در شركت مي‌باشد. دامنه روش اجرايي ایزو 13485 اين روش اجرايي براي استفاده از تحليل داده‌ها جهت بررسي ميزان دستيابي به اهداف شركت و تحليل آمار توليد و

شرکت های تجهیزات پزشکی.شرکت های تجهیزات پزشکی.

لیست اسامی شرکتهای تجهیزات پزشکی 1. شرکت توسعه تجارت درمان طب سینوهه فروش تجهیزات پزشکی ، فروش مصرفی بیمارستانی ، فروش تجهیزات آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی شرکت توسعه تجارت درمان طب سینوهه دارای عضویت ( IMED ) توزیع کننده رسمی کلیه ی تجهیزات پزشکی، جراحی و مصرفی بیمارستانی از قبیل : ست سرم، آنژیوکت، سرنگ، چسب

ایزو 13485.ایزو 13485.

۱۳۴۸۵ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مستقلی است که از سیستم مدیریت کیفیت بین المللی سری ایزو ۹۰۰۰ که برای همگان شناخته شده است گرفته شده است. ایزو ۱۳۴۸۵ برای محیط تولیدی دستگاه های پزشکی با ایزو ۹۰۰۱ که مبتنی بر فرایند است سازگار می باشد ISO 13485 شامل الزاماتی است که تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در سیستم مدیریتی

دستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکی.دستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکی.

Identification and traceability Procedure روش اجرايي شناسايي و رديابي محصول فهرست مندرجات: 1…………………………… هدف رويه 4 2…………………………… دامنه رويه 4 3…………………………… مسئوليت ها 4 4…………………………… روش انجام كار 5 5…………………………… مستند سازي.. 5 6…………………………… مدارك ذيربط.. 6 هدف رويه هدف از تدوين اين رويه، حصول اطمينان از ارتباط صحيح محصول