بند 3 ایزو 13485 ویرایش 2016

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید.

0-3 رویکرد فرایندی.

ایــن اســتاندارد بیــن المللــی مبتنــی بــر رویکــرد فراینــدی در مدیریــت کیفیــت مــی باشــد. هرفعالیتــی کــه درونــدادی را بــه برونــدادی تبدیــل نمایــد ، مــی توانــد بــه عنــوان یــک فراینــد درنظــر گرفتــه شــود. غالبــاً ، بروندادهــای یــک فراینــد مســتقیما دروندادهــای فراینــد بعــدی را تشــکیل مــی دهنــد.

بــرای اینکــه ســازمان موثــر عمــل نمایــد , نیــاز دارد فرآینــد هــای بهــم مرتبــط متعــددی را شناســایی

  • مدیریــت نماید. بكـارگــيري سيســـتمي از فرآيندهـــا در درون يــك سازمان ، همـــراه بـــا مشـــخص كـــردن
  • تعـــامل ايـــن فرآينــد هــا و مديريـــت كـــردن آنـــها بــه منظــور دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب رويكـــرد فرآينـــدي نـــاميده مي شـــود.

ایــن رویکــرد هنگامــی کــه در سیســتم مدیریــت کیفیــت بکارگرفتــه مــی شــود، بــر اهمیــت مــوارد زیــر تاکیــد مینمایــد :

  • درک و برآورده سازی الزامات.
  • درنظرگرفتن فرایندها به لحاظ ارزش افزائی.
  • حصول نتایج عملکرد و اثربخشی فرایندها
  • بهبود فرایندها بر پایه اندازه گیری عینی.

چهت مشاوره ایزو با ما تماس بگیرید.

مهندس زهابی 09166970576