بند 3 ایزو 13485 ویرایش 2016.

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید.

0-3 رویکرد فرایندی.

ایــن اســتاندارد بیــن المللــی مبتنــی بــر رویکــرد فراینــدی در مدیریــت کیفیــت مــی باشــد. هرفعالیتــی کــه درونــدادی را بــه برونــدادی تبدیــل نمایــد ، مــی توانــد بــه عنــوان یــک فراینــد درنظــر گرفتــه شــود. غالبــاً ، بروندادهــای یــک فراینــد مســتقیما دروندادهــای فراینــد بعــدی را تشــکیل مــی دهنــد.

بــرای اینکــه ســازمان موثــر عمــل نمایــد , نیــاز دارد فرآینــد هــای بهــم مرتبــط متعــددی را شناســایی

  • مدیریــت نماید. بكـارگــيري سيســـتمي از فرآيندهـــا در درون يــك سازمان ، همـــراه بـــا مشـــخص كـــردن
  • تعـــامل ايـــن فرآينــد هــا و مديريـــت كـــردن آنـــها بــه منظــور دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب رويكـــرد فرآينـــدي نـــاميده مي شـــود.

ایــن رویکــرد هنگامــی کــه در سیســتم مدیریــت کیفیــت بکارگرفتــه مــی شــود، بــر اهمیــت مــوارد زیــر تاکیــد مینمایــد :

  • درک و برآورده سازی الزامات.
  • درنظرگرفتن فرایندها به لحاظ ارزش افزائی.
  • حصول نتایج عملکرد و اثربخشی فرایندها
  • بهبود فرایندها بر پایه اندازه گیری عینی.

چهت مشاوره ایزو با ما تماس بگیرید.

مهندس زهابی 09166970576

مطالب مرتبط

بازنگزی مدیریت ایزو 13485 پزشکی.بازنگزی مدیریت ایزو 13485 پزشکی.

هدف اين روش اجرايي، تشريح چگونگي روش اجرايي بازنگري مديريت در  شركت مي‌باشد. دامنه روش اجرايي ایزو 13485 منظور اطمينان از كارايي ، كفايت و موثر بودن سيستم مديريت كيفيت توسط مديريت شركت، بازنگري مديريت در  شركت در هر سال يكبار صورت مي‌پذيرد. اين بازنگري بايد شامل ارزيابي فرصت‌هايي براي

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی.ثبت شرکت تجهیزات پزشکی.

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و ایزو 13485 ویرایش 2016 دو آیتم اساسی برای شرکت های تجهیزات پزشکی. شیوه صدور اخذ مجوز برای شرکتهای تجهیزات پزشکی بدین شرح است که اداره کل تجهیزات پزشکی به ترتیب نیازها و با توجه به اولویت بندی‎ها‎، صدور مجوز برای تجهیزات پزشکی را اعلام می

اهداف ایزو 13485 چیست ؟.اهداف ایزو 13485 چیست ؟.

هدف از استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ چیست ؟ هدف و دامنه کاربرد تمامی الزامات این ایزو بین المللی به صورت ویژه برای سازمان های فراهم کننده تجهیزات پزشکی، صرف نظر از نوع، اندازه و محصول مربوطه میباشد. این ایزو بین المللی الزاماتی را برای سیستم مدیریت کیفیت مشخص میکند که می

ایزو 13485

ایزو 13485.ایزو 13485.

برای دانلود ایزو ۱۳۴۸۵ ویرایش ۲۰۱۶ کلیک کنید با خرید این محصول که بصورت Word می باشد از مشاوره و آموزش رایگان گروه مهندس زهابی بهره مند می شوید. پشتیبانی ۰۹۱۶۶۹۷۰۵۷۶ استاندارد ایزو 13485 و گواهینامه ISO 13485 استانداردی تخصصی و ویژه ی شرکت های تولید کننده تجهیزات و ابزار های پزشکی

نگهداری و تعمیرات درایزو 13485.نگهداری و تعمیرات درایزو 13485.

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید. 1. هدف ایزو 13485 هدف از نگارش این دستورالعمل تشریح نحوه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت می باشد. 2. دامنه کاربرد ایزو 13485 دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل نگهداری و تعمیرات کلیه ماشین آلات تولیدی می باشد.