تجزیه و تحلیل داده ها در ایزو 13485

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید.

هدف روش اجرايي ایزو 13485

هدف اين روش اجرايي، تشريح روش اجرايي تحليل داده‌ها در شركت مي‌باشد.

  • دامنه روش اجرايي ایزو 13485

اين روش اجرايي براي استفاده از تحليل داده‌ها جهت بررسي ميزان دستيابي به اهداف شركت و تحليل آمار توليد و توقفات خط يا ساير موارد بر حسب احساس نياز واحدهاي درگير كاربرد دارد تا مناسب بودن و موثر بودن سيستم مديريت كيفيت را اثبات نموده و ارزيابي نمايد كه در چه محل‌هايي مي‌تواند بهبود مستمر اثر بخشی سيستم مديريت كيفيت بوقوع پيوندد.

  • ورودي‌هاي اصلي روش اجرايي ایزو 13485

اطلاعات زير جهت بررسي و تحليل داد‌ه‌ها…..

برای دانلود این مستند ایزو 13485 با ما تماس بگیرید.

09166970576  مهندس زهابی مشاور ایزو