دستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکی.

Identification and traceability Procedure

روش اجرايي شناسايي و رديابي محصول

فهرست مندرجات:

1…………………………… هدف رويه 4

2…………………………… دامنه رويه 4

3…………………………… مسئوليت ها 4

4…………………………… روش انجام كار 5

5…………………………… مستند سازي.. 5

6…………………………… مدارك ذيربط.. 6

  1. هدف رويه

هدف از تدوين اين رويه، حصول اطمينان از ارتباط صحيح محصول با مدارک فني جهت شناسايي و قابليت رديابي آنها در حين توليد، انبارداري، حمل و ارسال مي باشد.

  1. دامنه رويه

دامنه کاربرداين رويه شامل واحد تدارکات، توليد، کنترل کيفيت، انبار و فروش و بازاريابي مي باشد.

  1. مسئوليت ها
    • واحد تدارکات

واحد فوق مسئوليت ارائه اسناد و مدارک خريد جهت شناسايي هويت اقلام دريافتي از تامين کنندگان به واحد کنترل کيفيت را بعهده دارد.

  • واحد توليد

اين واحد مسئوليت ارائه مدارک فني براي شناسايي قطعات قابل خريد را به واحد انبارها بعهده دارد.

  • مسئول توليد

مسئوليت شناسايي و کنترل مراحل توليد، از طريق صدور فرم  ” برگ سفارش ساخت در هفته …” را بعهده دارد.

  • واحد کنترل کيفيت

مسئوليت شناسايي هويت اقلام دريافتي از تامين کنندگان را طبق اسناد و مدارک دريافتي از واحد تدارکات، شناسايي اقلام قابل قبول، و نامنطبق و همچنين ………

مولف : مهندس زهابی 09166970576

برای دانلود، آموزش و مشاوره فایل اصلی دستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکی با ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط

مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی.مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی.

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید با خرید این محصول که بصورت Word می باشد از مشاوره و آموزش رایگان گروه مهندس زهابی بهره مند می شوید. پشتیبانی