روال انتخاب کالای پزشکی از درخت واره تجهیزات پزشکی

اداره کل تجهیزات پزشکی طبق بررسی های کارشناسان خود اقدام به گروه بندی تجهیزات پزشکی نموده است ما این فایل را برای شما در لینک زیر گذاشته ایم .

روال انتخاب کالای پزشکی از درختواره تجهیزات پزشکی

مولف : مهندس زهابی