روش اجرايي كنتـرل مستندات و سوابق تکنیکال فایل

روش اجرايي كنتـرل مستندات و سوابق تکنیکال فایل

روش اجرايي كنتـرل مستندات و سوابق

  • روش كد گذاري مستندات و سوابق تکنیکال فایل

دامنه اين روش، كليه مستندات موجود در شركت مي‌باشد.

كدينگ مستندات شركت از تركيبي از 13 حرف و عدد به شرح زير مي باشد

16 الی 18 14 الي 15 11 الي 12 10 9 8 7 2 الي6 1 مكان
عدد عدد Rx عدد عدد حرف حرف عدد حرف نوع كاراكتر
شماره فولدر فایل کامپیوتری سريال شماره ويرايش ايندكس حرف اختصاصي

نام واحد بر اساس

چارت سازماني

اشاره به شماره الزام استاندارد
‌ISO 13485:2016 مرتبط
نوع سند توضيح

كاراكتر

نوع سند مطابق با هرم مستندات مي تواند موارد ذيل باشد:

شرح نوع سند كد نوع سند توضيح
نظام ‌نامه M اين سند بر اساس نيازمندي استاندارد ، ايجاد مي گردد.
روش اجرايي P مراحل كار و تقدم و تاخر انجام فعاليت‌ها و مسئوليت انجام آنها مشخص شده است.

(به منظور اطمينان از برآورده شدن نيازمندي هاي استاندارد)

دستورالعمل W چگونگي انجام كار تشريح شده است
فرم F به منظور نگهداري و ثبت سوابق
سند با ريشه برون‌سازماني E اسنادي مي باشد كه توسط شركت ايجاد نشده است
استاندارد S استانداردهاي تدوين شده توسط سازمان هاي تدوين كننده استاندارد مانند ISO, ISIRI, , …
چك ليست C
نقشه D
گزارشات R
مكاتبات L
تكنيكال فايل T تكنيكال فايل يا پرونده فني محصول

حرف اختصاصي نام واحد بر اساس چارت سازماني  به صورت زير مي باشد:

واحد كد واحد Ab.
واحد مديريت MD Managing Director
توليد PR Production
خريد PU Purchasing
كنترل كيفيت QC Quality Control
مديريت كيفيت QM Quality management
فروش و بازاريابي SM Sales & Marketing
آموزش TR Training
تعمیرات و نگهداری PM Preventive & Maintenance
انبار WH Ware house

توجه 1: در صورت نياز به استفاده از يك فرم در فايل‌هاي مختلف كامپيوتري، مي توان از رقم 14 الي 15 به عنوان ايندكس اضافه شده ( از 001   الي 999 ) در كامپيوتر در نام فايل استفاده نمود.

توجه 2:  جهت بایگانی کلیه مدارک ایزو 13485 بایستی بر اساس شماره سریال فرم بایگانی شوندو همچنین زمان نگهداری مدارک منسوخ در شرکت 1 سال است و پس ازان توسط نماینده مدیریت از میان مستندات شرکت خارج و از بین می روند.