روش اجرایی شناسایی وردیابی محصول

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول روشی برای شناسایی و ردیابی محصولات اززمان ورود مواد اولیه ، انجام عملیات و فرایند برروی آنها تاحصول محصول نهایی و خروج ازسازمان و همچنین بعدازخروج تاتوزیع و رسیدن دست مصرف کننده است. حال هرسازمان ممکن است ازروشی خاص برای شناسایی و ردیابی محصولات خود استفاده کند اماواضح و مبرهن است ، سازمان باید حتما باروشی محصولات خودرادر طی بازه تولید و تاخروج ازسازمان ردیابی کند.

اهمیت موضوع شناسایی و ردیابی محصول دربند 7-5-3 استاندارد ایزو 9001:2008 و      بند 8-5-2 استاندارد ایزو 9001:2015 روشن میشود.

روش اجرایی شناسایی و ردیابی روشی گسترده و وسیع است و بخش زیادی ازسازمان راشامل میشود ودرهر بخش سازمان ، یکی ازاعضای سازمان مسئول همکاری و اجرای روش شناسایی و ردیابی محصول است امامسئول اصلی شناسایی و ردیابی و بازرسی و آزمون مسئول کنترل کیفیت است.

برای مثال درزمان ورود مواد اولیه همکاری فی مابین مسئول کنترل کیفیت و مسئول انبار جهت شناسایی و ردیابی کالاها لازم است. درزمان تولید، مسئول تولید و کنترل کیفیت ، و پس ازتولید نهایی و آماده شدن محصول، واحد فروش و خدمات مشترکین عهده دار شناسایی و ردیابی است.
تعیین نحوه جیدمان کالا درانبار ، زون بندی انبار ، نحوه تفکیک مناطق انبارش براساس کالاهای تعیین تکلیف شده ( رسید شده ) ، تعیین تکلیف نشده ( رسید موقت ) و ضایعاتی ، کد گذاری کالاها و … میتواند بخشی ازروش شناسایی و ردیابی مواد اولیه درانبار باشد. درفرایند تولید ، شکست محصول به فرایندهای تولیدی تشکیل دهنده و صحه گذاری هرمرحله ازفرایند باتایید یاعدم تایید کیفیت فرایند انجام شده و تعیین تکلیف و اثرگذاری برمحصول تاتایید نهایی محصول ، روند کلی شناسایی و ردیابی درفرایند تولید است.

همچنین بعداز آماده شدن محصول نهایی نیزروشی بایدبرای شناسایی وردیابی محصولات فروخته شده و خریداران آنها تعیین و تدوین شود.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی مهندس زهابی آماده همکاری باشرکتها درزمینه مشاوره و استقرار و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی ایزو ISO میباشد.