شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485.

شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485

مهندس زهابی

مشاوره و اخذ ایزو 13485

 09166970576

برای دانلود ارزیابی تامین کنندگان مواد و خدمات روی متن کلیک کنید

شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485

شفاف سازی مفاهیم

در متــن ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، واژگان یــا عباراتــی کــه در زیــر توصیــف شــده انــد ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

 • هنگامــی کــه الزامــی از طریــق عبــارت «در مــوارد مقتضــی» مطــرح مــی گــردد، مقتضــی تلقــی مــی شــود مگــر ایــن کــه ســازمان بتوانــد خــاف آنــرا توجیــه نمایــد. یــک الــزام در صورتیکــه بــرای مــوارد زیــر ضــروری باشــد ، مقتضــی در نظــر گرفتــه میشــود :
 • برآورده سازی الزامات توسط محصول
 • انطباق با الزامات مقرراتی قابل کاربرد
 • انجام اقدام اصلحی توسط سازمان
 • مدیریت کردن ریسک ها توسط سازمان
 • هنگامــی کــه واژه «ریســک» بــه کار مــی رود، کاربــرد ایــن واژه در دامنــه شــمول ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، بــه الزامــات ایمنــی یــا عملکــردی تجهیــزات پزشــکی یــا بــرآورده ســازی الزامــات قانونــی اجرائــی، مربــوط میشــود.
 • هنگامــی کــه الزم اســت یــک الــزام مــدون شــود ، عــاوه بــر مســتند ســازی میبایســت اســتقرار اجــرا و نگهــداری نیــز گــردد .
 • هنگامــی کــه واژه «محصــول» اســتفاده مــی شــود، مــی توانــد معنــی «خدمــت» را نیــز بدهــد. محصــول بعنــوان برونــداد یــا الــزام مــورد نظــر بــرای یــک مشــتری یــا هــر برونــداد حاصــل از فراینــد پدیــدآوری محصــول، بــکار میــرود
 • هنگامــی کــه واژه «الزامــات مقرراتــی» اســتفاده مــی شــود، در برگیرنــده الزامــات هــر قانــون قابــل کاربــرد بــرای کاربــر ایــن اســتاندارد بیــن المللــی مــی شــود )از قبیــل مقــررات ، آئیــن نامــه هــا ، احــکام یــا دســتورالعمل هــا(. کاربــرد واژه «الزامــات مقرراتــی» بــه الزامــات سیســتم مدیریــت کیفیــت و ایمنــی یــا عملکــرد تجهیــز پزشــکی محــدود میگــردد

در ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، عناویــن لفظــی زیــر اســتفاده مــی شــود:

 • باید : نشاند هنده یک الزام است.
 • بایستی : نشاند هنده یک توصیه است.
 • امــکان پذیــر اســت: نشــاند هنــده یــک اجــازه

اســت.

 • مــی توانــد ، نشــاند هنــده یــک احتمــال یــا قابلیــت اســت.

اطلاعاتــی کــه بعنــوان «یــادآوری » مشــخص شــده اســت، یــک راهنمــا جهــت درک یــا شــفاف ســازی الــزام مربوطــه مــی باشــد.

خدمات دیگر ما

مستندات ایزو 13485

متن فارسی ایزو 13485 2016

بندهای ایزو 13485

چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485

چک لیست ایزو 13485

متن استاندارد iso 13485:2016

استاندارد 13485 چیست

ایزو 13485 فارسی.

مطالب مرتبط

ایزو 13485.ایزو 13485.

استانداردایرو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت مستقلی است که از سیستم ,مدیریت کیفیت بین المللی سری ایزو ۹۰۰۰ که برای همگان شناخته شده است گرفته شده است. ایزو ۱۳۴۸۵ برای محیط تولیدی دستگاه های پزشکی با ایزو ۹۰۰۱ که مبتنی بر فرایند است سازگار می باشد ISO 13485 شامل الزاماتی است

روش اجرائي كنترل آلودگي محيط در ایزو 13485.روش اجرائي كنترل آلودگي محيط در ایزو 13485.

 روش اجرائي كنترل آلودگي محيط  اینجا محل درج جداول ویرایش ورژن های مستندات ایزو 13485 *   امضا جدول فوق، به معني دريافت، پذيرش و لازم الاجرا بودن اين سند و فرمهاي مربوطه مي باشد هدف و دامنه روش اجرایی کنترل آلودگی محیط در ایزو 13485 : هدف از تدوين اين

اهداف ایزو 13485 چیست ؟.اهداف ایزو 13485 چیست ؟.

هدف از استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ چیست ؟ هدف و دامنه کاربرد تمامی الزامات این ایزو بین المللی به صورت ویژه برای سازمان های فراهم کننده تجهیزات پزشکی، صرف نظر از نوع، اندازه و محصول مربوطه میباشد. این ایزو بین المللی الزاماتی را برای سیستم مدیریت کیفیت مشخص میکند که می

ایزو 13485

استاندارد ایزو 13485 تجهیزات پزشکی.استاندارد ایزو 13485 تجهیزات پزشکی.

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 20216 کلیک کنید. استاندارد ایزو 13485  به عنوان استاندارد وابسته به ISO 9001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی را در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات پزشکی بیان می کند. استاندارد ایزو 13485 کلیه خواسته های (Good Manufacturing Practices)GMP را

انواع استانداردهای ایزو 13485.انواع استانداردهای ایزو 13485.

انواع استانداردهای مورد نیاز شرکتها۹۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت کیفیت۱۴۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی۱۸۰۰۱ OHSAS : سیستم مدیریت ایمنی شغلی۲۲۰۰۰ ISO : سیستم مدیریت کیفیت بهداشت و ایمنی مواد غذایی۲۷۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت امنیت اطالعات۱۰۰۰۲ ISO : سیستم مدیریت بازخورد شکایات مشتریان۱۰۰۰۴ ISO : سیستم مدیریت