فرم خرید تجهیزات پزشکی.

فرم خرید تجهیزات پزشکی چیست؟

فرم خرید تجهیزات پزشکی شامل نام شرکت در سربرگ، نام ماده خریداری شده، مشخصات فروشنده و غیره می باشد.

فرم خرید تجهیزات پزشکی بایستی شرایط زیر را دارا باشد.

1- فرم خرید تجهیزات پزشکی بایستی طبق سند تکنیکال فایل تائید شده آماده شود.

2- فرم خرید تجهیزات پزشکی بایستی دارای قابلیت ردیابی باشد.

3- فرم خرید تجهیزات پزشکی بایستی طبق الزامات ایزو 13485 تهیه شود.

مطالب مرتبط

ایزو 13485

دانلود دستوالعمل کنترل کیفی در ایزو 13485وتکنیکال فایل تجهیزات پزشکی.دانلود دستوالعمل کنترل کیفی در ایزو 13485وتکنیکال فایل تجهیزات پزشکی.

هدف از تدوين ایزو پزشکی تشريح نحوه انجام پايش و اندازه گيري حين توليد و محصول نهايي به منظور حصول اطمينان از کيفيت محصولات نيمه ساخته ...