فرم های ایزو 13485.

فرم های ایزو 13485

برای دانلود ایزو ۱۳۴۸۵ ویرایش ۲۰۱۶ کلیک کنید.

در روش اجرای ی ایزو ۱۳۴۸۵ ابتدا دستورالعمل ها، روش های اجرایی و فرم های مربوطه طراحی می گردد. از جمله این روش های اجرایی می توان به روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق در شرکت، روش اجرایی تولید محصول، روش اجرایی آموزش، نحوه کالیبراسیون تجهیزات و سایر روشهای اجرایی اشاره نمود. متناسب با هر روش اجرایی که برای یک فرآیند استخراج می گردد می بایست نسبت به تهیه کردن سوابق آن نیز اقدام گردد

فایلهای فرم ایزو ۱۳۴۸۵

فرم سوابق ارزيابي تامين كنندگان ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 131.03 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۷۰۰

فرم پیگیری و ثبت اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه /بهبود ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 133.85 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۱۷

فرم شرح وظایف ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 141.00 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۵۹

فرم برگ رسید کالا به انبار ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 210.44 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۷۷

فرم طرح بسته بندي ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 135.36 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۷۰

كنترل محصول نامنطبق ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 163.01 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۴۱

طرح عملیاتی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 147.18 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۱۱

ماتريس گزارشات ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 143.37 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۲۱

فرم تجزيه وتحليل عوامل شكست ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 232.00 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۲۳

شرح وظایف۲ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 155.21 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۹۳

شرح وظایف۵ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 153.20 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۶۹

شرح وظایف۸ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.87 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۴۲

شرح وظایف۱۱ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.18 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۳۰

شرح وظایف۱۴ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.78 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۳۲

فرم ثبت سفارش و امکان سنجی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 206.96 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۱۷

نظرسنجي مشتريان ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 173.85 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۷۱

فرم ليست مستندات ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 227.58 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۴۷

فرم برنامه مميزي داخلي ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 148.46 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۲۷

فرم ثبت سوابق تعميرات ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 157.23 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۲۶

فرم اقدام اصلاحي پيشگيرانه بهبود۱ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 206.23 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۰۳

برنامه ساليانه نگهداري و تعميرات P-3-01 – ایزو 13485

سایز : 215.00 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۴۱

ثبت سوابق تعميرات P-3-02 – ایزو 13485

سایز : 157.06 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۰۸

روش اجرايي نگهداري و تعميرات P-1-01 – ایزو 13485

سایز : 241.19 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۰۶

A-3-11 فرم اقدام اصلاحي پيشگيرانه بهبود – ایزو 13485

سایز : 163.28 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۸۲

BA6E~1 – ایزو 13485

سایز : 218.38 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۷۴

فرم ردیابی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 143.60 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۴۵

فرم شرح وظایف بازرس کیفیت ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 154.21 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۳۸

فرم شرح وظایف اپراتور تولید ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 150.32 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۱۷

فرم شرح وظایف سرپرست کیفیت ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 153.91 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۳۷

فرم شرح وظایف کارمند فروش ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.65 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۹۸

فرم شرح وظایف مدیر عاملایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.11 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۸۱

فرم شرح وظایف مسئول نت ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 153.22 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۸۹

فرم شرح وظایف نماینده مدیریت ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 154.71 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۱۱

فرم رسيدگي به شكايات مشتريان ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 202.52 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۱۵

فرم درخواست تغيير سند ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 156.70 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۴۹

ليست اصلي فرمها ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 232.03 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۳۰

فرم برنامه ساليانه مميزي نظام کيفيت ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 138.63 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۵۸

فرم خط مشي كيفيت ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 135.36 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۸۵

فرم لیست تامین کنندگان ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 137.77 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۲۴

فرم اعلام نیاز آموزشی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 145.43 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۱۲

فرم شناسنامه آموزشی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 151.96 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۷۴

فرم برگ درخواست کالا از انبار-ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 156.14 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۳۵

فرم كنترل اموال مشتري ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 167.71 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۷۱

فرم بازرسی محصول نهایی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 142.31 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۷۰

جدول اهداف سازمان ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 130.66 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۱۱

فرم برنامه کنترل ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 135.33 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۷۲

فرم ردیابی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 140.04 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۵۵

شرح وظایف۳ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 149.96 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۵۲

شرح وظایف۶ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.77 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۴۱

شرح وظایف۹ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 153.18 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۳۷

شرح وظایف۱۲ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 154.81 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۳۱

شرح وظایف۱۵ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.83 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۲۱

فرم سفارش تولید ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 167.42 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۴۷

فرم درخواست تغيير سند ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 156.14 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۸۶

فرم اقدام اصلاحي ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.32 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۸۶

فرم چك ليست مميزي ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 221.65 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۵۰۰

فرم سوابق ارزيابي تامين كنندگان ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 136.17 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۵۴

فرم پیگیری و ثبت اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه /بهبود ۱ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 261.15 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۷۶

فرم زمانبندي دوره آموزشي ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 169.18 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۷۲

فرم شرح وظائف ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 268.16 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۷۳

فرم استخدام ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 181.15 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۵۹

BA6E~1 – ایزو 13485

سایز : 246.49 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۰۱

فرم تجزيه وتحليل عوامل شكست ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.61 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۷۸

فرم شرح وظایف ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 150.18 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۴۳

فرم اعلام نیاز آموزشی – ایزو ۱۳۴۸۵

سایز : 145.65 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۴۸

فرم شرح وظایف كارمند خدمات پس از فروش ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.51 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۹۰

فرم شرح وظایف کارگزینی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 150.80 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۲۱

فرم شرح وظایف مدیر بازرگانی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 153.39 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۷۹

فرم شرح وظایف مدیر مالی وادرای ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.83 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۶۶

فرم شرح وظایف مسئول کالیبراسیون ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.44 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۹۳

فرم سفارش تولید/نصب ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 168.13 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۰۶

فرم نظرسنجي مشتريان ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 173.39 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۷۵

فرم کنترل سوابق کيفيت ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 179.47 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۵۳

ليست اصلي مستندات۲ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 311.45 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۷۲

فرم برنامه مميزي داخلي ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 148.47 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۵۰

فرم دستوالعمل تست نهایی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 125.22 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۳۷

فرم اقدام اصلاحي پيشگيرانه بهبود ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.61 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۷۱

فرم برنامه زمانبندی دوره های آموزشی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 123.46 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۶۳

فرم فرم استخدام ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 158.62 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۶۶

جدول شرايط نگهداري ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 143.50 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۸۵

فرم نگهداري ابزار ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 171.06 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۴۵

فرم بازرسی و آزمون ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 197.02 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۹۹

فرم صورتجلسه ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 134.15 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۴۹

فرم درخواست خريد ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 168.07 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۲۷

شرح وظایف۱ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 150.78 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۷۲

شرح وظایف۴ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.22 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۳۳

شرح وظایف۷ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 153.68 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۱۷

شرح وظایف۱۰ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 151.83 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۰۹

شرح وظایف۱۳ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 154.40 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۹۵

شرح وظایف۱۶ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 153.45 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۹۸

فرم رسيدگي به شكايات مشتريان ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 202.26 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۳۶

فرم كنترل سوابق كيفيت ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 179.86 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۲۴

فرم برنامه ساليانه مميزي ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 139.36 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۶۶

فرم برنامه ساليانه نگهداري و تعميرات -ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 168.52 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۸۹

فرم ليست تامين كنندگان ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 164.42 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۵۴

برنامه ساليانه نگهداري و تعميرات -۱- ایزو ۱۳۴۸۵

سایز : 347.29 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۸۹

برنامه ساليانه نگهداري و تعميرات P-3-01 – ایزو 13485

سایز : 215.00 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۶۰

فرم شناسنامه آموزشي ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 175.82 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۵۲

فرم اعلام نیاز آموزشی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 170.01 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۴۱

BA6E~1 – ایزو 13485

سایز : 218.38 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۵۰

شناسنامه آموزشي F-3-03 – ایزو 13485

سایز : 152.08 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۳۴

فرم شرح وظایف مسئول آموزش ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 151.98 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۵۷

فرم شرح وظایف حسابدار کیفیت ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 151.70 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۶۷

فرم شرح وظایف اپراتور تولید۲ ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 150.37 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۶۴

فرم شرح وظایف کارمند خرید ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 151.78 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۵۳

فرم شرح وظایف مدیر تولید ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 153.14 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۸۷

فرم شرح وظایف مدیر فنی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 153.06 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۸۷

فرم شرح وظایف مسئول نصب ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 150.67 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۸۲

فرم ثبت سفارش و امکان سنجی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 206.99 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۰۴

ليست تجهيزاتي كه بايد كاليبره شوند-ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 156.58 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۹۹

ليست اصلي فرمها ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 307.16 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۱۰

فرم اقدام اصلاحی ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 152.11 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۳۴۷

چك ليست مميزي داخلي ایزو۱۳۴۸۵

سایز : 146.60 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۲۲

۳۳- كنترل محصول نامنطبق – ایزو ۱۳۴۸۵

سایز : 162.54 kb
نوع فایل : word
تعداد دانلود : ۴۵۸

فرم ایزو 13485,دانلود رایگان فرم ایزو 13485,دانلود رایگان فرم ISO 13485,دانلود فرم ایزو 13485,

مطالب مرتبط

بند 2 ایزو 13485 ویرایش 2016 شفاف سازی مفاهیم (iso 13485:2016).بند 2 ایزو 13485 ویرایش 2016 شفاف سازی مفاهیم (iso 13485:2016).

برای دانلود ایزو ۱۳۴۸۵ ویرایش ۲۰۱۶ کلیک کنید. بند ۲-۰ شفاف سازی مفاهیم در متــن ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، واژگان یــا عباراتــی کــه در زیــر توصیــف شــده انــد ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. هنگامــی کــه الزامــی از طریــق عبــارت «در مــوارد مقتضــی» مطــرح مــی گــردد، مقتضــی تلقــی مــی شــود مگــر ایــن کــه

ایزو 13485

استاندارد ایزو 13485 تجهیزات پزشکی.استاندارد ایزو 13485 تجهیزات پزشکی.

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 20216 کلیک کنید. استاندارد ایزو 13485  به عنوان استاندارد وابسته به ISO 9001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی را در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات پزشکی بیان می کند. استاندارد ایزو 13485 کلیه خواسته های (Good Manufacturing Practices)GMP را

دانلود ایزو 13485دانلود ایزو 13485

 سیستم مدیریت کیفیت مجموعه ای از فرآیندهایی است که بر برآورده سازی مستمر الزامات و افزایش رضایت مشتریان متمرکز می باشد. این سیستم در راستای اهداف و استراتژی هر سازمان بیانگر سیاست ها، فرآیندها، مستندات و منابع مورد نیاز می باشد.استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت است

مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکیمبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید با خرید این محصول که بصورت Word می باشد از مشاوره و آموزش رایگان گروه مهندس زهابی بهره مند می شوید. پشتیبانی 09166970576 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485 بمنظور کمک به سازمان ها در طراحی، توسعه، نصب و

ایزو 13485 چیست.ایزو 13485 چیست.

استاندارد تجهیزات پزشکی ISO 13485 بمنظور کمک به سازمان ها در طراحی، توسعه، نصب و راه اندازی محصول و ارائه خدمات در زمینه تجهیزات پزشکی طراحی و تدوین شده و حاوی الزاماتی است که سازمان ها را در طراحی، توسعه و تدارک خدمات مربوطه راهنمایی می کند. در واقع این استاندارد الزامات استاندارد

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی یا ایزو 13485استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی یا ایزو 13485

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی  ISO 13485 تمرکز بر یک سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ، خدمات پس از فروش و توزیع انواع تجهیزات پزشکی به منظور تسهیل دریافت نشان افزایش کیفیت محصولات وکاهش هزینه ها دارد.این استاندارد الزامات استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ را برای صنعت تجهیزات