نمونه تکنیکال فایل

ردیف نام سند نوع سند مرجع
1 چک لیست مستندات فنی ( Technical File ) چک لیست اداره کل تجهیزات پزشکی  
2 تکنیکال فایل آتل کشش پا (Traction Splint) نمونه تکنیکال فایل —–  
3 تکنیکال فایل رینگ ختنه کودک نمونه تکنیکال فایل —–  
4 تکنیکال فایل آبسلانگ نمونه تکنیکال فایل —–  
5 تکنیکال فایل دستکش جراحی نمونه تکنیکال فایل —–  
6 تکنیکال فایل نخ و سوزن قابل جذب طبیعی (کرومیک، پلین) نمونه تکنیکال فایل —–  
7 تکنیکال فایل ست شناسای نوزاد نمونه تکنیکال فایل —–  
8 تکنیکال فایل محافظ ختنه کودک نمونه تکنیکال فایل —–  
9 تکنیکال فایل اکسیژن ساز مرکزی نمونه تکنیکال فایل —–  
10 تکنیکال فایل وکیوم مرک زی (ساکشن) نمونه تکنیکال فایل —–