نگهداری و تعمیرات درایزو 13485


1. هدف ایزو 13485
هدف از نگارش این دستورالعمل تشریح نحوه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت می باشد.
2. دامنه کاربرد ایزو 13485
دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل نگهداری و تعمیرات کلیه ماشین آلات تولیدی می باشد.
3. مسئوليت های ایزو 13485
3-1- واحد تولید ( نگهداری و تعمیرات)
مسئولیت تهیه برنامه نگهداری و تعمیرات، انجام تعمیرات اتفاقی، نگهداری و ……

برای دانلود این مستند ایزو 13485 با ما تماس بگیرید.