پیاده سازی ایزو 13485

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید
گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ایزو ، مدرک  ISO  ، مدرک معتبری میباشد کارفرمایان همچنین مدیران سازمانها ، موسسات خصوصی ، شرکتها حتی کسب وکار کوچک جهت پیشرفت امور کاری خود همچنین تقابل باهم صنفی بدنبال شرایطی هستند تابتوانند درمسیر پیشرفت قرارگرفته بتوانند خدمات بهتری نسبت به دیگران ارائه دهند بنابراین امروزه مدیران همچنین کارفرمایان بنابه درخواست بازار هدف همچنین مشتریان بدنبال بالابردن راندمان کاری همچنین بالابردن کیفیت خدمات ارائه شده میباشند بهترین روش جهت بالابردن استاندارد کاری همچنین محصولات پیروی ازاستاندارد جهانی ایزو میباشد
سازمان جهانی ایزو   جهت همگام سازی بین مصرف کننده همچنین تولیدکننده درپی برقراری توازن بین المللی استانداردهایی وضع کرده همچنین منتشر نموده ک قابل دسترس همگان میباشد همچنین سازمان ایزو بنابه درخواست کارفرمایان مدرک ایزو ب کسانیکه الزامات استاندارد راپیاده سازی نموده ارائه میدهد
پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 13485 و همچنین اخذ گواهینامه ایزو مبنای مدیریت کیفیت بین المللی ایزو 13485 بین جوامع بشریت شناخته شده است پس کارفرمایان جهت پیروی و همچنین تولیدات حتی خدمات خود جهت ارائه به بازار هدف الزام گشته اند به دنبال نمودن استاندارد تدوین گشته سازمان جهانی ایزو سپس اخذ گواهینامه ایزو بجهت اینکه بتوانند اداعای خود مبنی بر پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ر اثابت نمایند همچنین تبلیغاتی داشته باشند تابتوانند مشتریان بیشتری جذب نمایند
 اخذ گواهینامه ایزو متقاضیان بیشماری مخصوصا درکشور ایران دارد بنابر گستردگی بازار ایران همچنین رقابت تنگاتنگ بین کارفرمایان همچنین مدیران     موسسات ، سازمانها همچنین شرکتها ، بدنبال متمایز نمودن خدمات ، تولیدات خود نسبت ب دیگر رقبا میباشند بنابراین بهترین راه پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو همچنین اخذ گواهینامه ایزو میباشد
سازمان جهانی ایزو سال 1996 میلادی استانداردی جهت تولیدات تجهیزات پزشکی تدوین همچنین منتشر نمود تحت عنوان  ISO13485   بنام سیستم جامع مدیریت کیفیت جهت طراحی وساخت تجهیزات پزشکی