چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016

چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016 به این صورت است که اعضای شرکت که غالبا از مدیرعامل و ناظرفنی و مدیران اصلی مرتبط در شرکت می باشند در تهیه چک لیست ایزو 13485 نقش دارند.

مهندس زهابی

تنظیم چک لیست ممیزی برای سازمان ها در کوتاه ترین زمان

مشاوره 09166970576

برای تهیه چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485 تشکیل جلسه می دهند و سرفصل های مسائل زیر را بررسی میکنند.

1- عدم انطباق های ایزو 13485 2016

2-علل و اشتباهات فردی

3-بازخوردهای مشتریان

4-وضعیت و نتایج اهداف کیفیت

5-نیازهای مربوط به آموزش ایزو 13485  و موارد دیگر سازمان

مقاله در حال نگارش …

توسط مهندس زهابی

چک لیست ممیزی ایزو 13485 توسط مهندس زهابی تهیه شده .

برای دانلود چک لیست با ما تماس بگیرید.

چک لیست ممیزی ایزو 13485. بصورت سالانه بازنگری میشود تا اهداف شرکت برای رسیدن به طرح کیفیت با انجام ممیزی ایزو 13485 بروزرسانی شود.

برای دانلود رایگان چک لیست ممیزی ایزو 13485:2016 به دانلود استاندارد زهابی مراجعه کنید .