مهندس زهابی

چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016

مهندس زهابی

تنظیم چک لیست ممیزی برای سازمان ها در کوتاه ترین زمان

مشاوره 09050913818

«چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485 2016» به این صورت است که اعضای شرکت که غالبا از مدیرعامل و ناظرفنی و مدیران اصلی مرتبط در شرکت می باشند. تشکیل جلسه می دهند و سرفصل های مسائل زیر را بررسی میکنند.

1- عدم انطباق های ایزو 13485 2016

2-علل و اشتباهات فردی

3-بازخوردهای مشتریان

4-وضعیت و نتایج اهداف کیفیت

5-نیازهای مربوط به آموزش ایزو 13485  و موارد دیگر سازمان

مقاله در حال نگارش …

توسط مهندس زهابی

چک لیست ممیزی ایزو 13485 توسط مهندس زهابی تهیه شده . برای دانلود چک لیست با ما تماس بگیرید.

چک لیست ممیزی ایزو 13485 بصورت سالانه بازنگری میشود تا اهداف شرکت برای رسیدن به طرح کیفیت با انجام ممیزی ایزو 13485 بروزرسانی شود.

برای دانلود رایگان چک لیست ممیزی ایزو 13485:2016 با کارشناسان ما تماس بگیرید .