اخذ ایزو 13485

اخذ ایزو 13485 post thumbnail image

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید.

اخذ گواهینامه ایزو 13485 معتبر

شرایط گرفتن گواهینامه ایزو13485 اخذ مدرک ایزو 13485 استاندارد تجهیزات پزشکی 09166970576

گواهینامه ایزو 13485

گواهینامه ایزو، مدرک  ISO، مدرک معتبری میباشد کارفرمایان همچنین مدیران سازمانها، موسسات خصوصی، شرکتها حتی کسب وکار کوچک جهت پیشرفت امور کاری خود همچنین تقابل باهم صنفی بدنبال شرایطی هستند تابتوانند درمسیر پیشرفت قرارگرفته بتوانند خدمات بهتری نسبت ب دیگران ارائه دهند بنابراین امروزه مدیران همچنین کارفرمایان بنابه درخواست بازار هدف همچنین مشتریان بدنبال بالابردن راندمان کاری همچنین بالابردن کیفیت خدمات ارائه شده میباشند بهترین روش جهت بالابردن استاندارد کاری همچنین محصولات پیروی ازاستاندارد جهانی ایزو میباشد.
سازمان جهانی ایزو   جهت همگام سازی بین مصرف کننده همچنین تولیدکننده درپی برقراری توازن بین المللی استانداردهایی وضع کرده همچنین منتشر نموده ک قابل دسترس همگان میباشد همچنین سازمان ایزو بنابه درخواست کارفرمایان مدرک ایزو ب کسانیکه الزامات استاندارد راپیاده سازی نموده ارائه میدهد.
پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو همچنین اخذ گواهینامه ایزو مبنای مدیریت کیفیت بین المللی بین جوامع بشریت شناخته شده پس کارفرمایان جهت پیروی همچنین تولیدات حتی خدمات خود جهت ارائه ب بازار هدف الزام گشته اند ب دنبال نمودن استاندارد تدوین گشته سازمان جهانی ایزو سپس اخذ گواهینامه ایزو بجهت اینکه بتوانند اداعای خود مبنی بر پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ر اثابت نمایند همچنین تبلیغاتی داشته باشند تابتوانند مشتریان بیشتری جذب نمایند.
 اخذ گواهینامه ایزو متقاضیان بیشماری مخصوصا درکشور ایران دارد بنابر گستردگی بازار ایران همچنین رقابت تنگاتنگ بین کارفرمایان همچنین مدیران     موسسات ، سازمانها همچنین شرکتها ، بدنبال متمایز نمودن خدمات ، تولیدات خود نسبت ب دیگر رقبا میباشند بنابراین بهترین راه پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو همچنین اخذ گواهینامه ایزو میباشد
سازمان جهانی ایزو سال 1996 میلادی استانداردی جهت تولیدات تجهیزات پزشکی تدوین همچنین منتشر نمود تحت عنوان  ISO13485   بنام سیستم جامع مدیریت کیفیت جهت طراحی وساختت تجهیزات پزشکی

ادامه مقاله درمورد ایزو13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی….

ISO13485   ایزو13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی چیست

استاندراد ایزو13485 توسط سازمان جهانی ایزو سال 1996 میلادی جهت یکپارچگی استاندارد ساخت وسایل تجهیزات پزشکی تدوین همچنین منتشر گشت بدنبال انتشار  ISO13485    اکثر مدیران شرکتهای ساخت تجهیزات پزشکی بدنبال تولید همچنین صادرات تجهیزات پزشکی جهت پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایزو13485 همچنین اخذ گواهی نامه ایزو13485 برآمدند
ایزو13485 پس ازانتشار سال1996 توسط کمیته فنی سازمان ایزو طی سال 2016 میلادی مورد بررسی بیشتر قرارگرفت ایرادات رفع گردید سپس ورژن جدید متن استاندارد ایزو13485 جهت دسترسی جهانی منتشر گردید بنابراین گواهینامه  ISO13845   باورژن جدید بنام  ISO13485:2016    توسط مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو صادر میگردد .

ایزو تجهیزات پزشکی – ایزو سیستمهای مدیریت کیفیت  الزامات اهداف نظارتی

ایزو 13485:2016 الزامات سیستم مدیریت کیفیت رابیان میکند ک سازمان نیاز به نشان دادن توانایی خود جهت ارائه تجهیزات پزشکی همچنین خدمات مرتبط دارامیباشد
ISO13485:2016   میتواند توسط تامین کنندگان همچنین طرفین خارجی ک محصول ر اشامل میگردند ، منجمله خدمات مربوط ب سیستم مدیریت کیفیت ب چنین سازمانهایی استفاده گردد
الزامات ایزو13485 جهت سازمان صرفنظر ممباب اندازه همچنین نوع سازمان بجز مواردیکه صراحتا بیان گشته قابلیت اجرا نیزدارد
اخذ گواهینامه ایزو13485 توسط واردکنندگان همچنین صادرکنندگان تجهیزات پزشکی صورت میپذیرد.
واردکنندگان تجهیزات پزشکی جهت فروش لوازم پزشکی دربازار ایران بدنبال تفاوتهایی میگردند تابتوانند بازار خوبی بدست بیاورند بنابراین اخذ گواهینامه ایزو 13485 بهترین راه جهت متمایز نشان دادن کالای پزشکی وارد شده میباشد همچنین تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی جهت صادرات تجهیزات پزشکی غیراز اخذ گواهینامه CE تجهیزات پزشکی  میبایست بدنبال راهکاری جهت رقابت بابازار بین المللی داشته باشند بهترین راه اخذ گواهینامه ایزو13485 معتبر میباشد

مراجع ، موسسات ، مراکز صادرکننده گواهینامه ایزو13485

متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو13485 بدنبال مراجع صدور گواهینامه  ISO13485    میباشند
گواهینامه ایزو13485 توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو همچنین  CB   صادرکننده گواهینامه ایزو صادر میگردد منتها در کشور ایران متقاضیان اخذ مدرک ایزو13485 میتوانند ا زسه طریق گواهینامه ایزو 13485 اخذ نمایند
متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو13485 ک توسط وزارت بهداشت موظف به اخذ گواهینامه ایزو همچنین ارائه گواهینامه ایزو13485 گشته اند :
اخذ گواهینامه ایزو13485 مورد تایید وزارت بهداشت ، وزارت بهداشت CB   صادرکننده گواهینامه ایزو مشخص نموده درحقیقت وزارت بهداشت نظارت خاصی جهت پیاده سازی الزامات استاندارد تجهیزات پزشکی بنابرحساسیت تجهیزات پزشکی داشته یکسری  CB   مشخص نموده ک متقاضی اخذ گواهینامه ایزو13485 میبایست حتما   توسط  CB   مشخص شده وزارت بهداشت اقدام ب اخذ گواهینامه ایزو13485 نماید
متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو13485:2016 میتواند توسط CB   تحت نظارت AB   دولتی مبادرت ب اخذ گواهینامه ایزو13485 نماید قابل ذکر میباشد گواهینامه اخذ شده توسط  CB   تحت نظارت  AB   دولتی بالاترین مرجع همچنین اصیلترین و معتبرترین نوع مدرک  ISO13485  میباشد کارفرمایان متقاضی اخذ گواهینامه ایزو13485 توسط  CB   معتبر میبایست درنظرداشته باشند مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو13485 توسط  CB  معتبر باتوجه ب اینکه میبایست الزامات استاندارد ایزو13485 پیاده سازی گردد همچنین چک لیستها مورد استفاده گردد سپس ممیزی صورت پذیرد مراحل اخذ مدرک ایزو13485 زمانبر بوده بین دو تا شش ماه زمان میبرد
متقاضی اخذ گواهینامه  ISO13485:2016    فوری میتواند جهت گرفتن گواهینامه سریع بدون حضور ممیز ا ز  CB   خصوصی اقدام ب اخذ گواهینامه ایزو نماید حدود یکصد  CB   خصوصی د رایران فعالیت مینمایند ک باتوجه بگستردگی وجود  CB   خصوصی قیمتهای متفاوتی جهت صدور گواهینامه ایزو13485 ارائه میدهند قابل ذکر میباشد اخذ گواهینامه ایزو13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی توسط  CB   خصوصی کمترین اعتبار بین جوامع بین المللی داشته
متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر هستند :
اخذ گواهینامه ایزو 13485 مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی
اخذ گواهی نامه ایزو13485 مورد تایید وزارت بهداشت
اخذ فوری گواهینامه ایزو
اخذ فوری گواهی نامه ایزو13485
شرایط اخذ گواهینامه ایزو13485
مشاور جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو13485
مشاوره جهت اخذ گواهینامه ایزو13485 مورد تایید وزارت بهداشت
کارشناس استاندار  ایزو13485 مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی
ازکجا گواهینامه ایزو13485 بگیرم
هزینه اخذ گواهینامه ایزو13485 چقدر هست
اخذ مدرک CE   مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی
اخذ فوری گواهینامه CE  جهت تجهیزات پزشکی
چطور میتوانم گواهینامه ایزو13485 دریافت کنم
استاندارد مورد نیاز تجهیزات پزشکی چیست.
متن فارسی استاندارد ایزو13485
متقاضیان محترم جهت اخذ گواهینامه ایزو13485 همچنین اخذ گواهینامه  CE  جهت صادرات همچنین واردات تجهیزات پزشکی میتوانند مشاوره همچنین اجرای پروسه اخذ گواهینامه ازصفرتاصد رابه مرکز مشاوره زهابی سپرده تادرکمترین زمان ممکن همچنین کمترین هزینه بتوانند گواهینامه ایزو13485 همچنین مدرک  CE  تجهیزات پزشکی اخذ نماید
راههای ارتباطی مرکز مشاوره زهابی :
همراه: 09166970576

مطالب مرتبط

دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه تجهیزات پزشکی در ایزو 13485دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه تجهیزات پزشکی در ایزو 13485

1.  هدف هدف از تدوين دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه ایزو 13485 نحوه پايش و اندازه گيري اقلام ورودي به منظور حصول اطمينان از تطابق کيفيت آنها با مشخصات تعيين