تارنمای اطلاع رسانی مهندس زهابی
    مهندس زهابی

طراحی وب سایت

مهندس زهابی

طراحی وبسایت ارزان شرکتی

09166970576 و 09050913818

همانطور که میدانید رابط کاربری گوگل بسیار است. فقط یک لوگو، نواری برای جستوجو، تعداد کمی buttonو صفحهای برای نمایش نتایج جستوجو در آن مشاهده میشود. زمانیکه عبارتی برای جستوجو نوشته شود، کاربر در کمتر از یک ثانیه به نزدیکترین دانش دیجیتالی بشر از موضوع مورد نظر دست خواهد یافت.

تصور کنید اگر برای هر جستوجو15  ثانیه زمان مورد نیاز باشد، چه احساسی به شما دست میدهد؟ 15تصور کنید اگر برای هر جستوجو در این صورت حتی با وجود رابط کاربری مناسب، تجربه کاربری شما از گوگل بسیار متفاوت با احساسی که هم اکنون نسبت به گوگل دارید ،خواهد بود.

لطفا به این مطلب رای بدهید