--> مهندس زهابی

مشاوره ایزو 13485

مهندس زهابی

مشاوره در اخذ و نحوه گرفتن ایزو 13485

09050913818 و 09166970576

ما با تیمی متخصص و با تجربه که همگی از ناظرین و کارشنان اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند پانزده سال است که در حوزه مشاوره ایزو 13485 به شرکت های تجهیزات پزشکی مشاوره می دهیم .