دسته: مشاوره حسابداری

مشاوره حسابداریمشاوره حسابداری

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی مالیاتی ماموران مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات علاوه بر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درامد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز اتکا میکنند ،که یکی از این صورتحساب ها گزارش خرید و فروش فصلی است… تنظیم و ارسال اظهار