دستورالعمل ارزيابي تامين كنندگان

وضعیت: درحال فروش
140.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل ارزيابي تامين كنندگان

دستورالعمل ارزيابي تامين كنندگان

1- هدف

هدف از تدوين اين دستورالعمل عبارت است از تشريح روش ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان به منظور انتخاب مناسب ترين آنها با توجه به معيارهاي ارزيابي مندرج در اين دستورالعمل.

2- دامنه كاربرد

كليه تأمين كنندگان، اعم از كليه مؤسساتي كه مواد يا محصول از آنها تأمين مي گردد و يا خدمات آنها (مانند تعميرات قالب و غيره) دريافت مي گردد، مطابق اين دستورالعمل ارزيابي و انتخاب مي گردند.

3- مسؤوليت ها

  مدير بازرگاني و پشتيباني: