متن استاندارد ایزو 14971 مدیریت ریسک

وضعیت: درحال فروش
ریال 100.000

بررسی اجمالی
متن استاندارد ایزو 14971 مدیریت ریسک

متن انگلیسی استاندارد ایزو iso 14971:2019 مدیریت ریسک

متن انگلیسی استاندارد ایزو 14971 (iso 14971:2019) مدیریت ریسک

متن انگلیسی استاندارد iso 14971:2019 مدیریت ریسک