برچسب: آخرین تغییرات ایزو ۱۳۴۸۵ در سال ۲۰۱۶

آخرین تغییرات ایزو ۱۳۴۸۵ در سال ۲۰۱۶آخرین تغییرات ایزو ۱۳۴۸۵ در سال ۲۰۱۶

آخرین ویرایش ایزو ۱۳۴۸۵ در سال ۲۰۱۶ انجام شده : برخی از بزرگترین تغییرات در نسخه های سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۶ عبارتند از : • استفاده از رویکردهای مبتنی بر ریسک خطر در نظر گرفته شده در ایمنی و عملکرد دستگاه پزشکی با توجه به الزامات قانونی آن. • افزایش