برچسب: استانداردهای تجهیزات پزشکی

ایزو 13485

استانداردهای ایزو تجهیزات پزشکی.استانداردهای ایزو تجهیزات پزشکی.

ویژه ایزو تجهیزات پزشکی این استاندارد ها به شرح ذیل مختص تولید کنندگان تجهیزات پزشکی می باشد : –         استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 13485 –         استاندارد مدیریت ریسک در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 14971:2007 –         استاندارد استریلیزه کردن دستگاههای پزشکی : ISO 17664:2004