برچسب: استاندارد 13485 چیست

استاندارد 13485 چیستاستاندارد 13485 چیست

مهندس زهابی مشاوره ، آموزش ، اخذ ایزو 13485 فارسی  09166970576 استاندارد 13485 چیست ایــن اســتاندارد بیــن المللــی الزاماتــی را بــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت مشــخص مــی کنــد کــه مــی توانــد از ســوی یــک ســازمان فعــال در یــک یــا چنــد مرحلــه از چرخــه ی عمــر یــک تجهیــز پزشــکی شــامل طراحــی و