مهندس زهابی

استاندارد 13485 چیست
5 (1)

مهندس زهابی

مشاوره ، آموزش ، اخذ ایزو 13485 فارسی

09050913818 و 09166970576

استاندارد 13485 چیست

ایــن اســتاندارد بیــن المللــی الزاماتــی را بــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت مشــخص مــی کنــد کــه مــی توانــد از ســوی یــک ســازمان فعــال در یــک یــا چنــد مرحلــه از چرخــه ی عمــر یــک تجهیــز پزشــکی شــامل طراحــی و تکویــن, تولیــد, انبــارش

 

لطفا به این مطلب رای بدهید