برچسب: بند 2 ایزو 13485

بند 2 ایزو 13485 ویرایش 2016 شفاف سازی مفاهیم (iso 13485:2016)بند 2 ایزو 13485 ویرایش 2016 شفاف سازی مفاهیم (iso 13485:2016)

برای دانلود ایزو ۱۳۴۸۵ ویرایش ۲۰۱۶ کلیک کنید. بند ۲-۰ شفاف سازی مفاهیم در متــن ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، واژگان یــا عباراتــی کــه در زیــر توصیــف شــده انــد ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. هنگامــی کــه الزامــی از طریــق عبــارت «در مــوارد مقتضــی» مطــرح مــی گــردد، مقتضــی تلقــی مــی شــود مگــر ایــن کــه