برچسب: بند 2 ایزو 13485

بند 2 ایزو 13485 ویرایش 2016 شفاف سازی مفاهیم (iso 13485:2016).بند 2 ایزو 13485 ویرایش 2016 شفاف سازی مفاهیم (iso 13485:2016).

برای دانلود ایزو ۱۳۴۸۵ ویرایش ۲۰۱۶ کلیک کنید. بند ۲-۰ شفاف سازی مفاهیم در متــن ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، واژگان یــا عباراتــی کــه در زیــر توصیــف شــده انــد ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. در ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، عناویــن لفظــی زیــر اســتفاده مــی شــود: اســت. اطلعاتــی کــه بعنــوان «یــادآوری » مشــخص شــده اســت،