برچسب: بیماری های بانوان

بیماری های بانوان.بیماری های بانوان.

بررسی انواع عفونت دستگاه تناسلی زنان و بیماری های مقاربتی آن ها بیماری های مقاربتی و عفونت دستگاه تناسلی زنان بیماری هایی هستند که از طریق رابطه جنسی (دهانی، مهبلی، مقعدی)، سوزن مشترک، انتقال خون و یا از مادر آلوده به نوزاد منتقل می شوند. عامل این بیماری ها انگل،