برچسب: دستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکی

دستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکیدستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکی

Identification and traceability Procedure روش اجرايي شناسايي و رديابي محصول :   فهرست مندرجات: 1…………………………… هدف رويه 4 2…………………………… دامنه رويه 4 3…………………………… مسئوليت ها 4 4…………………………… روش انجام كار 5 5…………………………… مستند سازي.. 5 6…………………………… مدارك ذيربط.. 6     هدف رويه هدف از تدوين اين رويه، حصول اطمينان