برچسب: دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه تجهیزات پزشکی در ایزو 13485

دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه تجهیزات پزشکی در ایزو 13485دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه تجهیزات پزشکی در ایزو 13485

1.  هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل نحوه پايش و اندازه گيري اقلام ورودي به منظور حصول اطمينان از تطابق کيفيت آنها با مشخصات تعيين شده و درخواست شده مي باشد. 2.    دامنه کاربرد   3.    مسئوليت ها انبار   واحد کنترل کيفيت   سفارشات   واحد توليد   4.