برچسب: روشهای تولید تجهیزات پزشکی ckd و skd و …

انواع روشهای تولید تجهیزات پزشکیانواع روشهای تولید تجهیزات پزشکی

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل چهارم فصل چهارم“تولید”ماده ۱۴) به هر فرد حقیقی یا حقوقی که پس از اخذ مجوزهای لازم به منظور تاسیس و راه اندازی واحد تولیدی (از وزارت  صنایع، تعاون، مجامع امور صنفی و …) نسبت به تولید تجهیزات پزشکی با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام