Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
مهندس زهابی

روش اجرایی شناسایی وردیابی محصول #

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول روشی برای شناسایی و ردیابی محصولات اززمان ورود مواد اولیه ، انجام عملیات و فرایند برروی آنها تاحصول محصول نهایی و خروج ازسازمان و همچنین بعدازخروج تاتوزیع و رسیدن دست مصرف کننده است. حال هرسازمان ممکن است ازروشی خاص برای شناسایی و ردیابی محصولات خود استفاده کند اماواضح و مبرهن است ، سازمان باید حتما باروشی محصولات خودرادر طی بازه تولید و تاخروج ازسازمان ردیابی کند.

اهمیت موضوع شناسایی و ردیابی محصول دربند 7-5-3 استاندارد ایزو 9001:2008 و      بند 8-5-2 استاندارد ایزو 9001:2015 روشن میشود.

روش اجرایی شناسایی و ردیابی روشی گسترده و وسیع است و بخش زیادی ازسازمان راشامل میشود ودرهر بخش سازمان ، یکی ازاعضای سازمان مسئول همکاری و اجرای روش شناسایی و ردیابی محصول است امامسئول اصلی شناسایی و ردیابی و بازرسی و آزمون مسئول کنترل کیفیت است.

برای مثال درزمان ورود مواد اولیه همکاری فی مابین مسئول کنترل کیفیت و مسئول انبار جهت شناسایی و ردیابی کالاها لازم است. درزمان تولید، مسئول تولید و کنترل کیفیت ، و پس ازتولید نهایی و آماده شدن محصول، واحد فروش و خدمات مشترکین عهده دار شناسایی و ردیابی است.
تعیین نحوه جیدمان کالا درانبار ، زون بندی انبار ، نحوه تفکیک مناطق انبارش براساس کالاهای تعیین تکلیف شده ( رسید شده ) ، تعیین تکلیف نشده ( رسید موقت ) و ضایعاتی ، کد گذاری کالاها و … میتواند بخشی ازروش شناسایی و ردیابی مواد اولیه درانبار باشد. درفرایند تولید ، شکست محصول به فرایندهای تولیدی تشکیل دهنده و صحه گذاری هرمرحله ازفرایند باتایید یاعدم تایید کیفیت فرایند انجام شده و تعیین تکلیف و اثرگذاری برمحصول تاتایید نهایی محصول ، روند کلی شناسایی و ردیابی درفرایند تولید است.

همچنین بعداز آماده شدن محصول نهایی نیزروشی بایدبرای شناسایی وردیابی محصولات فروخته شده و خریداران آنها تعیین و تدوین شود.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی مهندس زهابی آماده همکاری باشرکتها درزمینه مشاوره و استقرار و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی ایزو ISO میباشد.

دانلود دستورالعمل شناسایی و ردیابی محصول.

جهت دانلود روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول اینجا کلیک کنید

1- هدف :
کسب اطمينان از اينکه مواد و قطعاتي که از انبار در خط توليد قرار مي گيرند و در کليه مراحل ابتدا، انتهاي توليد و بسته بندي و تحويل به مشتري مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت بروز هر گونه عدم تطابق امکان بررسي بر روي علل بروز مشکل مطابق شناسه هاي موجود قابل رديابي باشد.

2- دامنه کاربرد :
دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل کليه پرسنل توليدي ، محصولات ، مواد اوليه ، تجهيزات و تاسيسات شرکت است.

3- مسئوليت :
3- 1 – مسئوليت اجراء بند 4-1- با سرپرست توليد و مسئول انبار است .
3-2- مسئوليت اجراء بند 4-2- با سرپرست كيفيت است .
3-3- مسئوليت اجراء بند 4-3- با سرپرست توليد و مسئول نگهداري و تعميرات است .

4- شرح عمليات :
شناسايي و رديابي پرسنل توليدي ، مواد اوليه ، محصولات مياني و محصولات  و واحدهاي توليدي ، تاسيسات و دستگاهها ، تجهيزات ، محل هاي نگهداري مواد بشرح ذيل است
4-1- شناسايي و رديابي پرسنل توليدي بشرح ذيل مي باشد.

4-1-1- پرسنل خطوط كاغذ ، پرس و بسته بندي با شلوار كار سرمه اي رنگ.
4-1-2- پرسنل تفكيك با شلوار كار قهوه اي روشن رنگ.
4-1-3- پرسنل مهندسي با روپوش كار فيروزه اي يا لباس سرهم آبي رنگ.
4-1-4- پرسنل انبار با روپوش سرمه اي رنگ .
4-1-5- پرسنل نگهداري و تعميرات با لباس سرهم سرمه اي رنگ.
4-1-6- پرسنل خدمات با شلوار كار سبز رنگ .
4-1-7- پرسنل اشپزخانه با لباس سفيد رنگ .
4-1-8- پرسنل ماشين آلات با لباس بند دار آبي رنگ .
4-1-9- پرسنل انتظامات با پيراهن سرمه اي رنگ .

4-2- شناسايي مواد اوليه ، محصولات مياني و محصولات از طريق برچسب نصب شده بر روي آنها انجام و بشرح ذيل است.

4-2-1- مواد اوليه داراي برچسبي بر روي آنها مي باشد كه در محل هاي انبار آنها قابل شناسايي هستند.
4-2-2- كاغذ ملامينه شده از طريق فرم FW704-02-05 (فرم ثبت مشخصات کاغذهاي ملامينه شده) قابل شناسايي است كه قبل از مصرف در خط پرس در انبار موقت كاغذهاي ملامينه شده قابل شناسايي است.

4-2-3- كد فر شناسايي محصول نهايي FW704-03-04 (فرم شناسايي محصول ) مي باشد.
4-2-4- مواد اوليه تفكيك شده ( MDF ) يا نئوپان با برچسبي به كد FW803-04-01 (فرم تفكيك و درجه بندي كيفي لوحه هاي ورودي خام )به واحد پرس منتقل مي شود.

4-3- واحدهاي توليدي ، تاسيسات و دستگاهها ، تجهيزات ، محل هاي نگهداري مواد را از طريق تابلو هايي كه بر روي آنها نصب شده است مي توان شناسايي كرد.

4-4- شناسايي اقلام ورودي ، قطعات و ماشين آلات با توجه به سيستم كدينگ موجود در انبار صورت مي گيرد.

جهت سفارش یا دانلود این دستورالعمل به فروشگاه مراجعه یا با زهابی تماس بگیرید.

 09166970576