Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
مهندس زهابی

شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485

شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485

مهندس زهابی

مشاوره و اخذ ایزو 13485

09050913818 و 09166970576

برای دانلود ارزیابی تامین کنندگان مواد و خدمات روی متن کلیک کنید

شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485

شفاف سازی مفاهیم

در متــن ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، واژگان یــا عباراتــی کــه در زیــر توصیــف شــده انــد ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

در ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، عناویــن لفظــی زیــر اســتفاده مــی شــود:

اســت.

 

اطلاعاتــی کــه بعنــوان «یــادآوری » مشــخص شــده اســت، یــک راهنمــا جهــت درک یــا شــفاف ســازی الــزام مربوطــه مــی باشــد.

خدمات دیگر ما

مستندات ایزو 13485

متن فارسی ایزو 13485 2016

بندهای ایزو 13485

چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485

چک لیست ایزو 13485

متن استاندارد iso 13485:2016

استاندارد 13485 چیست

ایزو 13485 فارسی.