برچسب: متن فارسی استاندارد IATF

متن فارسی استانداردIATFمتن فارسی استانداردIATF

مهندس زهابی مشاوره و اخذ استاندارد IATF همراه : 09166970576 IATF مجموعه از 9 خودرو ساز بزرگ و 5 انجمن تجاری وابسته به آن هاست که مجموعه IATF را تشکیل میدهند. خودروسازها شامل شرکت های زیر هستند: BMW Group , chrysler Group Dimler AG, Fiat Group Automobil, Ford Motor company