برچسب: مشارکت در ساخت

مشارکت در ساختمشارکت در ساخت

قانون مشارکت در ساخت چیست؟ قانون مشارکت در ساخت چیست؟ مشارکت در ساخت عقدی است که بر طبق آن ،مالک ملک خود را در اختیار یک سازنده قرار می دهد و سازنده نیز عملیات اجرایی و هزینه های تخریب و نوسازی ساختمان را به عهده می گیرد و با توجه