برچسب: نمونه بیزینس پلن

بیزینس پلنبیزینس پلن

بیزینس پلن چیست مهندس زهابی با تهیه یک بیزینس پلن حرفه ای شما را به سرمایه گذارتان نزدیک خواهد کرد. بیزینس پلن یا طرح کسب و کار و طرح تجاری نوشته ای رسمی است که اهداف کسب و کار را تعیین، دلایل امکان تحقق اهداف را ذکر و برنامه هایی