برچسب: چک لیست ممیزی ایزو 13485:2016

چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016

چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016 به این صورت است که اعضای شرکت که غالبا از مدیرعامل و ناظرفنی و مدیران اصلی مرتبط در شرکت می باشند در تهیه چک لیست ایزو 13485 نقش دارند. مهندس زهابی تنظیم چک لیست ممیزی برای سازمان ها در کوتاه ترین زمان مشاوره 09166970576