Technical fileچیست

Technical fileچیست post thumbnail image

مستندات فنی تکنیکال فایل Technical file چیست و شامل چه بخش هایی می گردد.

مستندات فنی یا Technical file محتوی کلیه اسناد تولید یک محصول است.

به طور کلی مشتمل بر بخش های زیر است :

1-معرفی شرکت و مدارک همراه، الزامات اساسی و احراز انطباق محصول

2-شرح محصول

3-برچسب و مدارک همراه محصول

4-مواد اولیه

5-فرآیند تولید

6-بسته بندی و استریل

7-کنترل ویژگی ها

8-کنترل کیفیت

9-آنالیز ریسک

10-گواهی های مربوطه و فرم های ارزیابی می باشد.