تکنیکال فایل نمونه


واقعا تکنیکال فایل نمونه چیست؟

جهت دانلود مستندات ایزو 13485 و تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی کلیک کنید.

تکنیکال فایل نمونه برای شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی پیش میاید

حالا تکنیکال فایل نمونه، به چه درد شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی میخورد ؟

نمونه تکنیکال فایل، برای افراد یا شرکت هایی مورد استفاده می باشد که بخواهند مستندات تکنیکال فایل، خود را از روی تکنیکال فایل تائید شده بنویسند. در غیر اینصورت تکنیکال فایل نمونه ای که توسط افراد یا شرکت های مشاوره تازه کار نوشته شده اند فقط بار مالی و زمانی را به افراد جویایی تکنیکال فایل نمونه، وارد میکند.

موارد مهم تکنیکال فایل نمونه .

1- تکنیکال فایل نمونه بایستی با آخرین چک لیست اداره کل تجهیزات پزشکی بروزرسانی شده باشد

2- تکنیکال فایل نمونه بایستی دارای جزئیات زیادی درباره شرکت و محصول باشد

3- تکنیکال فایل نمونه بایستی طبق الزامات ایزو نوشته شده باشد.

وب سایت ما برای شرکت ها یا حتی افرادی که میخواهند خودشون دست بکار بشوند و یک تکنیکال فایل، تجهیزات پزشکی برای یک محصول را بنویسند. اقدام به تهیه تکنیکال فایل نمونه کرده و آنرا در لینک دانلود تکنیکال فایل قرار داده