دسته: ایزو TS 29001 (استاندارد مدیریت کیفیت صنایع مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی)