مستندات ارزیابی تامین کنندگان مواد و خدمات

وضعیت: درحال فروش
340.000

روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان مواد و خدمات چگونی اعتبار سنجی تامین کنندگان به همراه امتیاز دهی به آنها را شرح میدهد.