اظهارنامه انطباق محصول

وضعیت: درحال فروش
120.000

گواهی DOC چیست؟

DOC مخفف Declaration of Conformity به معنی گواهی انطباق محصول یا اظهارنامه تطابق محصول است
ارزیابی انطباق محصول به منظور اثبات ادعای پدیدآورنده محصول در مورد انطباق کلیه فرایندهای طراحی و ساخت محصول بر اساس استانداردهای مرتبط و صدور گواهینامه انطباق محصول انجام می‌گردد.
⦁ ارزیابی مستندات فنی محصول
⦁ ارزیابی مقدماتی فرآیندهای تولید/ کنترل کیفیت سازمان
⦁ بازرسی و آزمایش محصول
⦁ تعیین اقدامات اصلاحی (در صورت نیاز)
⦁ ارزیابی نهائی فرآیندهای تولید / کنترل کیفیت سازمان و صدور گواهینامه
انطباق محصول و یا تایید نوعی محصول (Type Approval) نیز در دیسیپلین‌های مشخص بر اساس نمونه محصول ارائه شده از سوی پدیدآورنده محصول، قابل انجام می‌با‌شد.

در اظهارنامه تطابق تولید کننده گان تطابق محصول خود را با الزامات بین المللی در قالب یک مستند به اداره کل تجهیزات پزشکی تقدیم می نمایند