برنامه جامع (سند بالادستی ) اعتبا رسنجی

وضعیت: درحال فروش
160.000

برنامه جامع (سند بالادستی ) اعتبا رسنجی به تشریح الزامات و قوانین محصولات با کلاس خطر بالا می پردازد.

5 بخش اساسی هر برنامه اعتبار سنجی که باید لحاظ شود

 

برنامه اعتبارسنجی بخش اصلی مستندات صلاحیت فرآیند است. اسناد اعتبارسنجی همیشه در حسابرسی های نظارتی و بازرسی ها درخواست می شود. سایر اسناد مرحله 2 شامل درخواست اعتبار سنجی ، پروتکل اعتبار سنجی ، مطالعات مهندسی و نتایج اعتبار سنجی است. از آنجا که برنامه اعتبارسنجی توضیحی جامع در مورد فرآیند اعتبارسنجی است ، بسیاری از متخصصان آن را مهمترین سند مرحله 2 رویکرد چرخه تأیید اعتبار برای فرآیند می دانند. در زیر پنج بخش از یک طرح توجیهی و آنچه باید در هر بخش ذکر شود ، آورده شده است. با گیتی سپند همراه باشید

 

معرفی

مقدمه در یک برنامه اعتبارسنجی ، مروری بر توصیف فرآیند ، محصول یا اعتبارسنجی تجهیزات است و باید با درخواست اعتبار سنجی مطابقت داشته باشد. برای تکمیل اعتبار ، الزامات را ترسیم می کند. الزامات شامل انطباق با مقررات و سیاست داخلی است. تأثیر تغییر در حفظ وضعیت معتبر؛ هرگونه تأثیر در ارائه نظارتی؛ تأثیر تغییر رویه ها ، نقشه ها و اسناد دیگر. و اعلان ها به گروه های داخلی و خارجی که تحت تأثیر اعتبار قرار گرفته اند.

 

اطلاعات فنی

اطلاعات فنی شامل توضیحات مربوط به محصول ، فرآیند یا تجهیزات ، از جمله فرمول ها و مشخصات مربوطه می باشد. هر جنبه فنی اعتبار سنجی یا صلاحیت باید در این بخش به همراه هر گونه ارجاع به گزارش های فنی مرحله 1 درج شود.

رویکرد اعتبار سنجی کل نیز باید گنجانده شود. این از آنچه که از مطالعات آزمایش و داده های گذشته مشخص است ، مشخص می شود. هر چیزی که اعتبار شخصی را قوی تر کند ، وارد این بخش می شود.

تعداد کل لات های نمونه برداری در این بخش گنجانده خواهد شد ، و خطر مرتبط با آن توضیح داده خواهد شد.