تعهدنامه ها

وضعیت: درحال فروش
100.000

تعهد نامه چیست ؟

تعهد نامه سند حقوقی ست که طرفین آن را متعهد و متعهد له می گویند. متعهد فردی است که وظیفه دارد امور موضوع تعهد را انجام دهد. متهد له کسی است که موضوع طرف تعهد به نفع او اجرا می شود. در اصل سند تعهدنامه برای ثبت تعهداتی که متعهد می دهد، مکتوب می شود و در صورتی معتبر است که توسط طرفین به امضا رسیده باشد.

تعهد نامه های مورد نیاز اداره کل تجهیزات پزشکی در قالب یک فایل جمع آوری شده که ارائه آن در پروسه ثبت شرکت تجهیزات پزشکی الزامی می باشد