دستورالعمل تعمیر و نگهداری ابزار

وضعیت: درحال فروش
260.000

بررسی اجمالی
دستورالعمل تعمیر و نگهداری ابزار

دستورالعمل تعمیر و نگهداری ابزار

دستورالعمل تعمیر و نگهداری

جدول تغییرات
ردیف شماره بازنگری تاریخ بازنگری شرح تغییرات
۱ ۰۱ انطباق با الزامات استاندارد و آوردن مباحث مربوط به مدیریت ابزار و OEE
 
 
این سند تحت پوشش نظام کیفیت شرکت — بوده و هرگونه دخل و تصرف و تکثیر آن بدون کسب مجوز از نماینده مدیریت این شرکت مجاز نمی باشد. ضمنا نسخ دارای مهر اعتبار سبز  معتبر می باشد.
تهیه کننده تائید کننده تصویب کننده تاریخ صدور: تاریخ ابطال:
نام و شهرت مهر اعتبار مهر ابطال
سمت مدیر کیفیت نماینده مدیریت مدیر عامل
امضاء      
 • هدف:

تشریح روش، چگونگی و مسئولیت برنامه ریزی و اجرای فعالیت های نگهداری و تعمیرات بر روی ماشین آلات به منظور به حداقل رساندن توقف ماشین ها، کاهش استهلاک و تولید با کیفیت می باشد.

 • دامنه کاربرد:

کلیه سخت افزارهای متعلق یا تحت پوشش سازمان شامل: ماشین آلات، تجهیزات و قالبها، فیکسچرها و تأسیسات

(به غیر از تجهیزات پایش و اندازه گیری)

۳- شرح مسئولیتها:

 • حسن اجرا روش: مدیر فنی مهندسی
 • اقدام کنندگان:
 • مدیر عامل: بررسی وضعیت سخت افزاری سازمان و انجام تصمیم گیری های کلان درخصوص احداث، ایجاد گسترش امکانات سخت افزاری، تامین منابع انسانی و مالی
 • مدیر اجرایی: نظارت بر  عملکرد واحد فنی و انجام تصمیم گیری درخصوص تعمیرات اساسی سخت افزارها
 • مدیر فنی مهندسی: اخذ و بررسی نیازمندیهای سخت افزاری کل سازمان، برنامه ریزی بازدیدها و سرویس های دوره ای، بررسی درخواستهای ساخت یا خرید تجهیزات، و بررسی درخواستهای تعمیرات و نگهداری و اولویت بندی آنها و نظارت بر اجرای کلیه موارد فوق، نظارت برنصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات و مستند سازی کلیه موارد
 • مدیر خرید: تامین و خرید ماشین آلات و تجهیزات، خدمات فنی مورد نیاز و قطعات یدکی
 • سایر مدیریتها: همکاری با واحد فنی مهندسی در خصوص تهیه، تامین، نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری سخت افزارهای تحت پوشش و اعلام نیازمندیهای سخت افزاری به این واحد
 • سرپرست نگهداری و تعمیرات: همکاری در برنامه ریزی بازدیدها و سرویس های دوره ای – اجرا و نظارت بر اجرای عملیات نصب و تعمیرات و نگهداری ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات تهیه گزارشات مربوط به واحد تحت پوشش، حفظ نظم و نظافت در هنگام تعمیرات یا سایر فعالیتهای واحد
 • سرپرستان تولید: همکاری با واحد فنی مهندسی در خصوص اعلام مشاهده نقص در ماشین آلات و یا هر گونه حالت غیر عادی
 • واژگان و تعاریف:

ندارد

 • شرح اقدامات :

۵-۱- نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات 

 • احساس نیاز به نصب، راه اندازی یا جابجایی ماشین آلات و تجهیزات توسط واحد ها و تماس با واحد فنی مهندسی و انتقال نیازمندی به نصب به سرپرست نت
 • نصب و راه اندازی توسط پرسنل واحد فنی یا دریافت خدمات نصب از خارج از سازمان و نظارت مدیر فنی به نحوه عملکرد
 • درج فعالیتهای انجام شده و تکمیل فرم درخواست تعمیر(FMRD014) و ثبت ونگهداری در پرونده تجهیزات
 • تحویل سخت افزار نصب شده به واحد متقاضی توسط واحد فنی مهندسی پس از آزمایش اولیه آن
 • ایجاد پرونده جهت سخت افزار نصب یا ارتقاء یافته یا بروز سازی اطلاعات و مستندات

۵-۲- شناسایی سخت افزارها :

۵-۲-۱- کدگذاری سخت افزارهای سازمان مطابق دستورالعمل کدگذاری ماشین آلات و تجهیزات (WRRD001) توسط واحد فنی مهندسی

۵-۲-۲- درج کد روی سخت افزارها (درصورت امکان) یا نصب پلاک در محوطه تحت پوشش آنها

۵-۲-۳- تهیه پرونده جهت هر ماشین، تجهیز یا گروه تجهیزات توسط واحد فنی مهندسی شامل موارد زیر

×  شناسنامه تجهیزات (دستگاه/ قالب/ …. ) حاوی اطلاعات عمومی، مشخصات فنی، لیستی از قطعات و لوازم یدکی حساس و سرویسهای دوره ای

× سوابق مربوط به ساخت سخت افزارها (درصورت وجود و ساخت داخل بودن)

× سوابق تعمیرتجهیزات (FMRD005)

×دستورالعمل های نصب، راه اندازی و نگهداری و سرویس در صورت وجود

× نقشه ها، مدارک فنی و استانداردهای مرتبط

× Lay OUT موقعیت نصب (در صورت امکان)

۵-۲-۴- تهیه فهرست سخت افزارهای سازمان در فرم فهرست ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات (FMRD006) و فهرست قالبها / فیکسچرها (FMRD007)

Eدرصورت وجود دفترچه های بازدید و سرویس، راه اندازی، نصب و غیره … نیازی به وارد نمودن این اطلاعات به شناسنامه نمی باشد و صرفاً وجود یک نسخه از این مستندات برای تکمیل پرونده کافی است.

۵-۳- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ماشین آلات

۵-۳-۱- استخراج سرویس های دوره ای جهت سخت افزارها با استفاده از کاتالوگها، اطلاعات فنی و تجربیات گذشته و درج در شناسنامه تجهیزات

۵-۳-۲-استخراج پریود انجام سرویس های دوره ای از روی اطلاعات فرم کارکرد سخت افزار(FMRD012)

۵-۳-۳-تهیه برنامه های سرویس و نگهداری روزانه و تکمیل فرم کارت سرویس روزانه  ماشین آلات و قالب ها (FMRD010 ) در ابتدای هرماه

۵-۳-۴-هماهنگی جهت انجام سرویسها با واحد مرتبط توسط سرپرست نت

۵-۳-۵- انجام عملیات سرویسهای دوره ای با توجه به سر رسید ساعات کارکرد به پریود سرویس های دوره ای

۵-۳-۶- ثبت عملیات اجرای برنامه  در کارت سرویس روزانه ماشین آلات و تجهیزات (FMRD010)

۵-۴- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه قالبها :

به منظورانجام فعالیتهای پیشگیرانه بر روی قالب ها، کلیه قالب ها پس از اتمام عملیات تولیدی تحویل واحد نت می گردند. واحد نت پس از تحویل کلیه فعالیت های پیشگیرانه تعریف شده در شناسنامه قالب را برای قالب انجام داده و سپس آن را در محل نگهداری قالب ها قرار می دهد.

به منظور کنترل ورود و خروج قالب ها و ثبت اطلاعات انجام فعالیت های پیشگیرانه واحد نت از فرم تحویل و سرویس قالب (FMRD020) استفاده می نماید.

E به منظور انجام سرویس های دوره ای و برنامه ریزی شده بر روی ماشین آلات، تجهیزات و قالبها و فیکسچرها در صورت لزوم دستورالعمل ها و راهنماهای سرویس و نگهداری توسط مدیر فنی مهندسی تهیه و در اختیارمسئول نت قرار می گیرد.

E جهت انجام سرویسهای نت در مواقع زمانی مناسب با نظر مدیر واحد فنی مهندسی در نظر گرفتن تلرانس زمانی مجاز میباشد.

E در خصوص بازدید دوره ای تاسیسات مطابق فرم چک لیست کنترل تاسیسات (FMRD017) و بصورت یک ماهه توسط بخش نت انجام می شود.

۵-۵- تعمیرات اتفاقی

هر گاه هر یک از ماشین آلات، تجهیزات، قالبها و فیکسچر دچار خرابی یا مشکلی گردند، سرپرست واحد مربوطه می بایست با تکمیل فرم درخواست تعمیر (FMRD014) مراتب را به اطلاع واحد فنی مهندسی برساند.

مسئول نت پس از بررسی مشکل، در صورت امکان خود اقدام به تعمیرات لازم می نماید و در صورتی که تعمیرات لازم خارج از تخصص و توانایی وی باشد، مراتب را به اطلاع مدیر فنی مهندسی می رساند. مدیر فنی مهندسی پس از بررسی مشکل، در صورت لزوم تعمیرکار یا تعمیر کارانی مناسب، از خارج از کارخانه جهت تعمیر دعوت می نماید. در این صورت مسئول نت موظف است که بر کار آنها نظارت نماید.

در انتهای انجام تعمیرات اتفاقی فرم درخواست تعمیر و سرویس پس از تکمیل شدن در فرم سوابق تعمیر تجهیزات (FMRD005) ثبت و در پرونده دستگاه مربوطه قرار می گیرد.

۵-۶-  تعمیرات و نگهداری پیش بینانه

در صورت مشاهده اختلال در کارکرد، علا ئم مشکوک یا هشدار دهنده  مانند صداهای ناهنجار، تغییر در عملکرد، افت کیفیت، حرارت بیش از حد، لرزش های بیش از حد و … و در صوتی که هر یک از پرسنل از شواهد موجود دستگاه احساس نمایند که در دستگاه احتمال بروز خرابی وجود دارد می توانند با تکمیل فرم درخواست تعمیر مراتب را به سرپرست نت اطلاع دهند، تا در صورت لزوم مورد گزارش شده بررسی گردد و اقدامات مقتضی در جهت تعمیرات بر روی دستگاه انجام شود. ضمنا با توجه به بازدیدها و خرابیها ی هر دستگاه و همچنین نتایج بدست آمده از SPC در صورت نیاز می توان اقدامات پیش بینانه جهت تعمیر دستگاهها تعریف گردد.

۵-۷- تدارکات قطعات و لوازم یدکی

سرپرست نت موظف است قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز در سرویس و تعمیرات را به موقع پیش بینی نموده و با هماهنگی مسئول انبار نسبت به درخواست خرید آنها اقدام نماید. ضمنا مسئول انبار موظف است از قطعات و لوازم یدکی حساس همواره یک موجودی نگهداری نماید. نوع این قطعات و میزان موجودی که باید نگهداری شود توسط مدیر فنی مهندسی در شناسنامه تجهیز مشخص گردیده و به انبار اعلام می گردد.

۵-۸- توقفات برنامه ریزی نشده ، هزینه ها ی تعمیرات و اثر بخشی تجهیزات

به منظور محاسبه توقفات برنامه ریزی نشده، هزینه های تعمیرات و نگهداری و اثر بخشی تجهیزات (OEE) مطابق دستورالعمل محاسبه توقفات برنامـه ریزی نشده هزینه های تعمیرات و نگهداری و اثر بخشی تجهیزات(WRPR019) عمل می شود.

محاسبات فوق به صورت شش ماهه استخراج شده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در صورت لزوم مطابق روش اصلاحی و پیشگیرانه (PRQA005) اقدامات لازم جهت بهبود آنها تعریف می گردد و در ضمن این اطلاعات یکی از مواردی می باشد که در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

۵-۹-  مدیریت ابزار

نحوه نگهداری، تعویض، تعمیر و انبارش ابزار آلات تولیدی و کنترلی مطابق دستورالعمل مدیریت ابزار(WRRD004 ) بیان شده است.

۵-۱۰- ساخت تجهیزات و ماشین آلات

۵-۱۰-۱- صدور فرم درخواست ساخت سخت افزار(FMRD016) و تکمیل اطلاعات وپیوستهای لازم توسط واحد متقاضی

۵-۱۰-۲- ارائه فرم به واحد فنی مهندسی جهت اخذ نظرات مدیر آن واحد

۵-۱۰-۳- اختصاص شماره به فرم درخواست توسط واحد فنی، بررسی مدیر فنی، درج نظرات، تعیین اولویت، سرمایه لازم و تائید و ارسال فرم جهت تصویب مدیر عامل

۵-۱۰-۴- استعلام نظر مدیر عامل جهت تصویب کلی طرح

۵-۱۰-۵- ارائه فرم به قسمت نت جهت تامین جنس و ساخت مورد درخواست شده درصورت امکان در داخل

۵-۱۰-۶- تحویل سخت افزار به واحد متقاضی یا نصب توسط بخش نت

۵-۱۰-۷- تهیه مستندات سخت افزارهای مرتبط مطابق بند ۵-۲ این روش

۶  مستندات مرتبط

–         روش اجرائی اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه PRQA005
–         دستورالعمل کدگذاری ماشین آلات و تجهیزات WRRD001
–         دستورالعمل محاسبه توقفات برنامه ریزی نشده WRPR019
–         دستورالعمل مدیریت ابزار WRRD004
–         فرم تحویل و سرویس قالب FMRD020
–         شناسنامه قالب ها FMRD002
–         شناسنامه تجهیزات FMRD003
–         فرم سوابق تعمیر تجهیز FMRD005
–         فهرست ماشین آلات ، تجهیزات و تاسیسات FMRD006
–         فهرست قالبها / فیکسچرها FMRD007
–          فرم بازدید روزانه ماشین آلات و تجهیزات FMRD010
–          فرم کارکرد سخت افزار FMRD012
–          فرم درخواست تعمیر FMRD014
–          درخواست ساخت سخت افزار FMRD016
–          چک لیست کنترل تاسیسات FMRD017

 

 • توزیع نسخ:

– مدیر عامل

– نماینده مدیریت

– فنی مهندسی

– تولید