دستورالعمل نظارت و بررسی دستگاه های با کاربرد و قابلیت اندازه گیری

وضعیت: درحال فروش
 150.000

دستورالعمل نظارت و بررسی دستگاه های با کاربرد و قابلیت اندازه گیری مستندی می باشد که سازمان برای کالیبراسیون و بازرسی کیفی دستگاه های اندازه گیری و همچنین محصولات خود به کار میگیرد که تلرانس خطاهای آنها را بصورت دوره ای مورد بررسی قرار دهد.