دستورالعمل پایش و نظارت دوره ای پس از فروش بر محصول و تدوین فرمت کلی چگونگی ثبت نتایج حاصله و بررسی آنها

وضعیت: درحال فروش
240.000

دستورالعمل پایش و نظارت دوره ای پس از فروش بر محصول و تدوین فرمت کلی چگونگی ثبت نتایج حاصله و بررسی آنها شامل موارد زیر می باشد

مراقبت پس از بازار و تمامی بند و تبصره های آن می باشد.