دستورالعمل چگونگی و روال ترجمه برچسب ها و مدارک همراه

وضعیت: درحال فروش
150.000

هنگامی یک برچسب یا مدارک همراه و برنشور داخل بسته بندی یک محصول قرار میدهید طبق استاندارد جهانی می بایست دستورالعملی جهت ترجمه آنها تهیه کنید، شاید آن محصول همراه مسافر به کشور دیگری برده شود و در آنجا نیاز به اطلاعات محصول باشد آنگاه این دستورالعمل نحوه چگونگی و روال ترجمه برچسب ها و مدارک همراه محصول شما را شرح می دهد.