مستندات رسيدگي به نظرات و شکايات و نظرسنجي از مشتريان

وضعیت: درحال فروش
280.000

روش اجرايي رسيدگي به نظرات و شکايات و نظرسنجي از مشتريان روش اجرایی را شرح می دهد که مشتری مداری محور اصلی مبحث آن می باشد.